AhlulBayt News Agency

source : Parstoday
Saturday

24 July 2021

6:20:46 AM
1162641

Message of Imam Khamenei on 2021 Hajj pilgrimage, in TALESHI

Message of Imam Khamenei on 2021 Hajj pilgrimage, in TALESHI.

AhlulBayt News Agency (ABNA): İslami inğilabi yolə rəhbəri Həc mesajədə ,İslamiyə məmləkəton bə domo mande cubran karde roş mığavimət zınə və votışe həmmə islamiyə məntəğə mığaviməti sə rost karde meydone, Amerkə və çəy həmroon şərrə hərəkəton vədəy.

Həzrət Ayətullah Xamenei de Həc əyyami mınosibəti bə dınyo mıslmonon ıştə mesajədə Xıd kə mehmonətiədə iştirak karde aşığə dılon həsrətış qıləy mıvəğğətə imtivonış zınə və bə Həc mesaji kam ranq nıbe zərurəti işarə kardeədə  mıtəcavizə ğıvvon xususi Amerkə vədə mığavimətış mincumlə çı mıtəaliyə mesajonkuş zınə.

Yolə rəhbəri bə İslam dınyo problemon və hadison işarə kardeədə Fələstin, Yəmən və İrağədə mığavimət və oğoəti uzvon  sə rost kardeş  məntəğədə bə ommidvarəti bois bə həğiğətonkuş zınə və votışe: Xıdavəndə xalıği rostə vədə mucahidon sə barzətiye və ım mucahidon əvvəlnə əsər Amerkə və coqlə zu əvoton vəy qəte və islamiyə məmləkətonədə çəvon mudaxiləon navədə mandeye.

İslami İnğilabi yolə rəhbəri əlovəş karde İron İslam Respublika həmmə sıxanon ki istikbariyə dınyoş niqəran və xışmqinış kardə bə mığavimət dəvət kardeye. mığavimət Amerkə və coqlə mıtəcavizə ğıvvon mudaxiləon və şərrə hərəkəton vədə  və bə islamiyə muarifi peştpur beədə islam dınyo tale bə dast qəteye.

təbiiye ki Amerkə və çəy həmroon mığavimətı  unvani vədə təziği jiyədəy və de islamiyə mığaviməti cəhbə cur bə curə deşmenətionru cəhd kardedən məntəğə kali devləton həmroəti karde dəvon həmonə şərrə hərəkəton dəvom pəydo kardeyu qıləy telə həğiğəte.

Həzrət Ayətullah Xamenei əlovəş karde Amerkəvıjon təbliğatinə cəhdon İrağ və Suriyə iyən Livan və coqlə məmləkətonədə ğeyrətmandə cıvonon və mığavimətı uzvon niyyət və tələbon təhrif kardeyu və əvoni bə İron ya har qılə mərcə nisbət doe bə nıtarsəti və oğoə cıvonon be ehtroməti kardeye və ım məntəğə millətonku Amerkəvıjon səhihə aqahətiku  doəru mandeye.

İnğilabi yolə rəhbəri əlovəş karde həminə səhvə aqahəti bois bə ki Amerkə, Əfğanistanədə təhğir bıbo və ə  ğalməğal rost bıkə təbliğatinə hərəkətdə dəvardə 20 sorədə və be mudafiə iyən ğeyre hərbiyə vədə silah və bombaonku bəhrə barde bəpeştə, ıştənışon batallığədə his karde və ıştə hərbiyə kadron və hərbiyə silahon və imkanonışon çəyo xaric karde.

əlbəddə Əfğanistanı oğoə millət bəpe ıştə məmləkətdə Amerkə cəsusiyə vəsiləon və namə canqiku muğət bıbon və huçin çəvon vədə bımandon.

Həzrət Ayətullah Xamenei əlovəş karde  məntəğə milləton nışonışon doə ki oğo və huşin hestin və çəvon ro iyən siyasət kali məmləkətonku ki Amerkə rozi oqəteyu hətta bə çəy tələbon  əsosi Fələstinı həyatiyə məsələ vədə səcdə kardən coye.

.......................................

End/ 257