AhlulBayt News Agency

source : facebook.com/dvv.se
Saturday

1 August 2020

7:20:09 AM
1059193

Message of Imam Khamenei on 2020 Hajj pilgrimage, in Swedish

A message delivered on July 29, 2020, by Ayatollah Khamenei, the Supreme Leader of the Islamic Revolution, on the occasion of the arrival of Hajj season. The full text of the message in Swedish language is as follow:

AhlulBayt News Agency (ABNA): Ayatollah Khamenei utfärdade följande meddelande till årets pilgrimer i Hajj:

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige 


All lov och pris tillhör Allah, Världarnas Herre och må frid och välsignelser vara över vår mästare Profeten Mohammad(S), över hans familj(A), över hans utvalda följeslagare och de som följer honom till domedagen.

Hajj säsongen som alltid sammankopplats med en känsla av ära, storhet och tillväxt i den islamiska världen har i år istället drabbats av sorg då troende utsatts för en hård separation från den. Hjärtan är drabbad av sorg på grund av separationen från Ka’ba och de förhindrades löfte åtföljs av tårar och suckar. Detta berövande är kortvarigt och genom Allahs nåd så kommer den inte vara länge. Dock är läxan som vi lär från den med andra ord att uppskatta välsignelsen av Hajj och denna uppskattning bör bli evig och vi bör frigöra oss själva från ignorans med denna läxa.

I år bör vi påtagligt känna och reflektera mer än någonsin över hemligheten och styrkan i det islamiska samfund som manifesteras med den magnifika samlingen av troende i Ka’bas helgedom, i den heliga Profetens(S) helgedom och i Imamernas(A) helgedom.


Hajj är en unik skyldighet. Bland islamiska plikter så är den blomman med hundra blomblad. Med den studeras och granskas alla viktiga individuella, sociala, världsliga, himmelska, historiska och globala aspekter av religionen. Andlighet finns i den men utan avskildhet, isolering och tillbakadragenhet. Den innehåller samling men utan konflikter, smutskastning och onda intentioner. Den innehåller å ena sidan psykologisk extas som ett resultat av åkallelser, överlägsenhet och gudomlig dhikr å andra sidan så involverar den sociala kontakter och sociala band. Med ett öga ser pilgrimer deras långvariga band med historien - med Ibrahim(A), Ismail(A), med Hajar(A) och med Profeten(S) när han segerrikt steg in i Masjid al-Haram tillsammans med en stor grupp av tidiga troende muslimer och med ett annat öga så ser de deras samtida troende där var och en av de kan sträcka ut en hjälpande hand och för att ta tag i det rep som Allah(Swt) har tillhandahållit för de troende.

Att överväga Hajj som fenomen kan hjälpa Hajj pilgrimerna att stadigt tro på att många ideal och aspirationer i religionen för mänskligheten inte kommer att förverkligas utan samarbete, solidaritet och de gudfruktigas kamratskap. Om denna solidaritet och samarbete kommer till liv så kommer inte de fientliga fiendernas undanflykter och tricks att skapa stora problem för fortsättningen av denna väg.

Hajj är en manöver för att uppvisa ens styrka inför de arroganta personerna som är center för korruption, förtryck, plundring och ödeläggandet av de svaga. Idag är kroppen tillhörande det islamiska samfundet täckt av blod på grund av de arrogantas förtryck och deras ondska. Hajj är manifestationen av den mjuka och den hårda styrkan hos det islamiska samfundet. Detta är en del av Hajjs natur. Det är själen i Hajj och den innehåller några av de viktigaste målen i Hajj. Denna definition är den som vår bortlidne Imam - den stora Khomeini - beskriver som ”Hajj Ibrahimi”. Om de ansvariga för Hajj som kallar sig själva för tjänare av de två heliga platserna - hänger sig själva åt denna manifestation av Hajj och om de väljer gudomlig tillfredsställelse över att behaga den amerikanska regeringen så kan det lösa många problem i den islamiska världen.


Idag, precis som det alltid varit, så ligger det islamiska samfundets intressen tydligt i enighet. En sådan enighet som formar en enig hand inför hot och fiender. En sådan enighet kan leda till ett dundrande rop mot förkroppsligandet av satan - överträdaren USA - och dess galna hund, den sionistiska regimen. En sådan enighet som kan stå emot trakasserier och skurkbeteenden på ett modigt sätt.

Detta är betydelsen av den gudomliga uppmaningen: ”Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras!” (3:103)

Den heliga Koranen definierar det islamiska samfundet på basis av detta: ”De som följer honom är oböjligt fasta gentemot dem som förnekar sanningen, men sinsemellan fulla av värme och vänskap.” (48:29)

Koranen kräver också att det islamiska samfundet genomför följande plikt:”Sök inte stöd hos de orättfärdiga” (11:113)”Gud kommer inte att låta förnekarna triumfera över de troende” (4:141)”kämpa då mot dessa förnekelsens [och trolöshetens] banerförare” (9:12)
Och slutligen: ”TROENDE! Tag inte Mina fiender - de är också era fiender - till bundsförvanter” (60:1)

För att identifiera fienden så utfärdar Koranen följande befallning: ”Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet” (60:8) Dessa viktiga och avgörande befallningar bör inte utelämnas från de ideologiska värderingarna hos oss muslimer och de bör aldrig överlämnas till glömskan.

Idag existerar möjligheten för att genomföra denna fundamentala omvandling, mer än någonsin, för det islamiska samfundet och för de sympatiska intellektuella och för de som har goda intentioner för samfundet. Idag är det islamiska uppvaknandet - med andra ord - de muslimska intellektuella och ungdomars uppmärksamhet gentemot deras ideologiska och andliga tillgångar en obestridbar sanning. Idag har liberalismen och kommunismen som för 50-100 år sedan ansågs som de mest framstående framgångarna i den västerländska civilisationen fullkomligt förlorat dess prakt och deras ödesdigra brister har synliggjorts. Det system som baserats på kommunismen har kollapsat och det system som baseras på liberalismen kämpar med djupa kriser och är på gränsen till nedgång.


Idag har inte bara västvärldens kulturella paradigm - som från början inleddes med skandaler och vanära - utan även dess politiska och ekonomiska paradigmer, dess pengabaserade demokrati och dess diskriminerande kapitalism, har alla visat deras ineffektivitet och korruption.

Idag finns det många intellektuella i den islamiska världen som utmanar alla ideologiska och civilisations påståenden från väst med total ära, prakt och heder och som explicit visar islamiska alternativ. Idag har även de västerländska tänkare som introducerade liberalismen tidigare som slutet på historien inget annat val än att ta tillbaka deras påståenden och erkänna deras teoretiska och praktiska förvirring.

En flyktig blick på de amerikanska gatorna och på hur de amerikanska politikerna behandlar sitt folk, på de djupa dalarna av klasskillnader i det landet och på genansen och dårskapen hos de som valts för att leda landet, på den fruktansvärda rasismen där, på grymheten hos en polisman som torterar en oskyldig individ till döden på gatan och gör det kallblodigt inför andra. Detta visar den djupa moraliska och sociala krisen i den västerländska civilisationen och även avvikelsen och falskheten i dess politiska och ekonomiska filosofi. USA:s beteende mot svaga nationer är en förlängning av beteendet hos polismannen som placerade sitt knä på en försvarslös mörkhyad persons nacke och pressade den tills han dog. De andra västerländska regeringarna är också en manifestation av denna katastrofala situation - var och en inom vidden av deras makt och resurser.

Hajj Ibrahimi är ett fantastiskt islamiskt fenomen mot denna moderna form av jahiliyyah (ignorans). Hajj är en inbjudan till islam och det är en symbolisk visning av livet i ett islamiskt samfund. Detta är ett samfund där de troendes symbios runt monoteismens medelpunkt är det bästa tecknet. Att avstå från spänningar och konflikter, från diskriminering och aristokratiska privilegier, från korruption och orenhet är alla nödvändiga villkor. Att stena satan, att uttrycka sitt avståndstagande mot polyteister, etablera ett nära band med de fattiga, att hjälpa de behövande och visa trons tecken är bland muslimernas huvudansvar. Att få tillgång till allmänna intressen och fördelar tillsammans med hågkomsten av Gud, uttryckandet av ens tacksamhet gentemot Honom och att vara Hans ödmjuka tjänare är det ultimata målet. Detta är en kort manifestation av det islamiska samfundet som det reflekteras i Hajj Ibrahimi spegeln. Jämförelsen med de verkligen överdrivet självsäkra västerländska samfunden fyller varje muslims hjärta med entusiasm för att jobba hårt och för att kämpa för att bygga ett sådant islamiskt samfund.

Med den stora Imam Khomeinis vägledning och ledarskap så trädde vi, det iranska folket, på den här vägen och uppnådde framgång medan vi hade en sådan entusiasm. Vi hävdar inte att vi uppnått allt som vi strävar efter och som vi gillar men vi hävdar att vi gått framåt till en hög grad på den här vägen och att vi lyckats med att överkomma många hinder. I skuggan av tillit till de koraniska löftena så har vi förblivit stabila och starka. Den största djävulen, banditen och förrädaren i vår tid - den amerikanska regimen - har inte lyckats skrämma oss, att skrämma oss med dess svek och tricks och att förhindra oss från att göra världsliga och utom världsliga framgångar.

Vi anser att alla muslimska nationer är våra bröder och vi kommer uppträda vänligt och rättvist mot de icke muslimer som inte deltagit i fientlighet och konfrontation med oss. Vi ser de muslimska samfundens sorg och smärta som vår egna sorg och smärta och vi kommer göra vårt yttersta för att för att lösa dessa problem som orsakar detta. Vår eviga omsorg är att hjälpa oskyldiga Palestina och att visa sympati med den skadade Jemenitiska kroppen och att uppvisa vår bestörtning mot det förtryck som muslimer utsätts för i vilken del som helst i världen. Vi anser det också vara vår plikt att ge råd till vissa av de muslimska ländernas ledare som har överlämnat sig till fiendens barm istället för att förlita sig på sina muslimska bröder. De accepterar fiendens förödmjukelse och trakasserier bara för tillfälliga vinster och de auktionerar ut deras nationers självständighet och ära. Detta är individer som tolererar den tillskansande och förtryckande sionistiska regimens överlevnad och som sträcker vänskapliga händer till de privat och öppet. Det är till de som jag riktar dessa råd och jag varnar för den bittra konsekvensen av deras handlingar.

Vi anser att den amerikanska närvaron i västra Asien vara skadlig för regionens länder och en källa för osäkerhet, förstörelse samt länders bakåtgång. Vad gäller de nuvarande händelserna i USA - rörelsen mot rasism - vår definitiva ståndpunkt är att stödja folket och att fördöma den rasistiska regeringens föraktliga beteendet i det landet.

I slutet av mitt uttalande så skulle jag vilja skicka frid och välsignelser till tidens Imam (må våra själar offras för honom), högtidlighålla minnet av vår bortlidne Imam och även skicka mina frid och välsignelser till martyrernas rena själar. Jag ber också Allah den Exalterade att hjälpa det islamiska samfundet att genomföra en säker och välsignad Hajj - en sådan Hajj som är till Hans belåtenhet - inom en snar framtid.

Frid vara över Guds rättfärdiga tjänare

Seyyed Ali Khamenei
29:e juli 2020

............................................
End/ 257 - 300