AhlulBayt News Agency

source : Parstoday
Friday

31 July 2020

7:45:34 PM
1059159

Message of Imam Khamenei on 2020 Hajj pilgrimage, in TALESHI

Message of Imam Khamenei on 2020 Hajj pilgrimage, in TALESHI

AhlulBayt News Agency (ABNA): Həzrət Ayətulla Xameneyi de qıləy murociyəti vositə çı təcavuzkorə Amerkə iyən seonist rejimi mığobilədə bə islomi umməti vəhdəti təkid kardə holədə,həmçinin bə məzlumə Fələstini komək kardey,bo Yəmənıjə yarəjə bıə bədəmi dıl sutuney və dınyo har vırədə bıə mısılmınon problemiku norohət bıey bə ico,kali İslomi kişvəron yolon ki,boştə çandə rujnə şəxsi mənfəəton xoto de ğəsbkorə seonist rejimi dustəti dasti doydən,əvoni çın zəllətinə koyku nəhy və nəsyət kardə holədə və çı Amerkə məntğədə bıey iyən Amerkə cari hodisəon barədə hamyeşone: Amerkə Ğərbi Asiyədə bıə iştirok bə regiyoni milləton ziyoniye və bə kişvəron bvbə dumo mandey,vironəti iyən əmniyyəti nıbey boyis bıey zıneydəmon.Amerkə ısətnə hodisəon və əyo bıə antirasizm hərəkəton çəmə ğətiyə nəzə həmonə əyo bıə  havəri kəşey iyən çın kişvəri irğçiyə devləti məhkum kardeye.İnğılobi Yolə Rəhbəri muraciyəti mətn de ın şərhiye:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین

و من تَبِعَهُم باِحسانٍ الی یوم الدین

Həcci mərosim ki,hejo çı islomi dınyo mecusə,əzəmət iyən izzəti hissi kardə bıə mevsum bıə,ımsor bə muminon ğəmu-ğussə və bəçəy muştağ və piyəkəson firağ iyən nokoməti boyis bıə.dılon bə Kəbə ğurbəti xoto,ğurbəti hissi kardedən və şıey nızınə kəson Ləbbeyk de çəşi ars iyən ahonn bə icoye.ın məhrumiyyət ki,i mıddəte və de Xıdovəndi koməki ziyod dəvom nibəvarde,lakin çəy dərs ki,Həcci yolə neməti ğədri zıneye,bəpe dayimi bıbu və əməni ğəflətiku oğoko.islomi umməti əzəmət iyən ğudrəti  rəmz har tərəfinə cəmədə və Kəbə kəyədə mıxtlifə muminon huzurədə və peyğombər(s) iyən Məsumə İmomon(ə) Hərəmonədə bəpe ımsor həmişəsə vey hisskəmon və çəy səpe fik-famkəmon.

Həcc,mislış nıbə qıləy fərizəy.islomi umməti fərizəon qıləy sa livəninə vıle.jıqo bızın qırd fərdi iyən iştimoyi və zəmini iyən osmoni və torıxi iyən dıni dınyo muhimmə cəhəton,ğərole əyo ijən zikr kardey bıbu.bəvədə mənəviyyat heste,əmmo inizvo,təcridəti iyən qıləy quşədə nıştey nıbə holədə.əyo iştimo heste,əmmo hiç qıləy canq,yavə sıxan iyən bədxahəti nıbə holədə.itərəfo mınocot,de ixlosi dıvo kardey iyən ilahi zikrikuruhi xətt və co tərəfiku milləti unsiyyət və rabitəon.qıləy hoci bə Məscidul-hərami daxil beyədə de qıləy çəşi ıştə de torıxi,de ibreym iyən İsmoyli  və Hacəri,de Xıdo-Rəsuli(s) nığələ rabitə və bə  İslomi sıftədə bıə muminon dastə nəzə kardeydə və de coqlə çəşi bəştə zəmonə muminon dastə ki,har qıləyni kardey bəzıneyn dastə cəmi bo bə Xıdo rismoni çanq jeıro qıləy dast bıbu.Həcci təzahuri həxədə tədbir iyən təfəkkur kardey,qıləy hoci bə ın ğətiyə bovə rosney bəzıne ki,bo bəşəriyyəti bıə dini ziyodə ideyalon və hədəfon qıləy həmdıləti,vəhdət iyən dini kolleksiyə həmfikəti nıbə holədə bə səmərə nibərəse və de ım həmdıləti iyən həmfikəti bə əməl omey çı deşmınon hiyləon bo ın roy qıləy muhimmə muşkil icod kardey nibəzıne.

Həcc,çı zu tətbiğ kardə fosid,zolım,zəyifkıştə və ğarətgərə ğudrəton mığobilədə ğudrəti təlime və ımruj islomi dınyo cism iyən con çı sıtəmkro iyən çəvon xəbisətiyonku norohətin.Həcc,çı umməti saxt iyən namə ğudrəti nımoyişi vırəy.ım,çı Həcci təbyət,ruf və çı Həcci kali muhimmə hədəfonkuye.ım həmone ki,Rahilə İmom Yolə Xomeyni bəy İbreymi həcci nomış noəbe və ım həmone ki,Həcci koon bə vırə rosney bəştə ehdə peqətəkəson  ki,bəştə Hərəmeyni xadim nomışon noə,sadiğonə bəpe bəy rioyətkon və Amerkə devləti rizoyəti əvəzi Xıdo roziyəti bə dast biyon və islomi dınyo yolə muşkiloton həlkon.ımruj bənə həmişə və həmişəsə vey islomi umməti şərti məsləhət,vəhdətədəy.qıləy vəhdət ki,bənə qıləy dasti çı deşmınon təhdidon mığobilədə bımano və bə mıcəssəmə şəytoni sə  bə təcavuzkor,ğəddorə Amerkə iyən bəçəy bə zəncir jıə bıə sıpə seonist rejimi bənə avəğurrə fəryod bıjəno və çəvon zu tətbiğ mığobilədə de şucoəti ıştə sinə sipərko.ım ilahi fəmoni mənoy ki, hamyedə:"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا."

Həkimə-Ğıron islomi umməti çı "..أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ..:.çərçivədə  təğdım kardeedə və çı.: وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا،  وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا،  فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ  و  لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاءَ...vəzifəku tələb kardedə. və deşmıni mıəyyən kardero....لا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ....hukmi sadir kardedə.

Im muhimm iyən tale həlləkə fərmonon hiçvaxti bəpe çəmə mısılmınon ideoloji mənzumə və erjonku co nıbu və çı viro bekardey nıbu.ımruj həmməysə vey əsosinə təhəvvuli zəminə çı umməti iyən elita və islohi dumo bıə kəson dastrəsədəy.ımruj islomi oğoəti  bə mısılmonə elitaon iyən cıvonon inkor nıbə mənəviyyaton  dığğət kardey mənoədəy .ımruj liberalizm iyən komunizm ki,sa sor və penco sor bənav  çı ğərbi ərməğon vardə barzə sivilizasiyəku bə hisob omeydəbe,kulliyə formədə cilvəş eqıniyə və çəy damon nıbə aybon oşko bıə.çəvonku qıləyni nizom volo be və coqləyni həm de nığlə behronon dimbədime və volo bıə holədəy.ımruj nəyinki,fəğət ğərbi ulquyə mədəniyyət ki,çı sıftəku həm de qıləy rsıvoyçəti bə meydon ome,bəlkəm hətto çəy siyosi iyən ixtisodi ulqu həm yəni demokratiyə bə pul iyən sərmoyə əsos be və miləton miyono diskriminasiyə iyən  təbəğəş eğande və ıştə bə qıləy dardi dəvo nıkardeyış nışon doe.ımruj ki,islomi dınyoədə elita kam nin ki,de qıy rost kardey və de ixtixor və səbarzəti çı ğərbi təmədduni de problemi dimbədimkon və çı islomi altetrnativon oşko nışon doydən. ımruj hətto kali ğərbi mutəfəkkiron  ki,çımi bənav liberalizmi məğruronə çı torıxi oxo elon kardedəbin,noçorən ıştə ə iddio bə dumo seydən və bəştə elmi iyən nəzəri sərqərdonəti etırof kardedən.

Bə Amerkə kuçəon və bə Amerkə devləti rəsmiyon deştə milləti rəftori.bə çın kişvəri təbəğə formədə bıə nığılə məsofə,bə çın kişvəri bo idorəçətiro vıjniyə bıə kəson həğorəti,bə əyo bıə hovlnokə irğçiyəti,bə ğeyri cinoyətkorə fərdon de xunsardəti çı camaati çəşi vədə kıəştə məmuron,bə əxloği nığılə behroni və bə ğərbi mədəniyyəti iştimoiyyəti  qıləy nəzə kardeyədə və çəvon siyosi iyən ixtisodi fəlsəfə botıl bıey oşko beydə.Amerkə de zəyifə milləton rəftor,çə həmonə plosi yolə nusxəy ki,ıştə zonuş çı qıləy bemıdofiyə siyuəpusti qərdənisə noəşbe və anədə eqəteşe ki,oxoyədə əy ıştə conış doe.ğərbi co devləton həm har mığdor və imkonaton daxilədə çın vəzytəku həm vey faciyənine.

iberymi həcc çı islomi əzəmətinə təzahure çın modern və muasirə cohiliyyəti mığobilədə.bə islomi dəvət çı islomi camiyə simvolik jimoni bə nımoyiş noeye.qıləy camiyə ki,bəvədə çı muminon bə ico jimon dayiki qıləy hərəkədə bə tohidi mehvər və dayirə əsos həmməysə barzə nışonəy.çı canq iyən ziddiyətonku bə diyəro mandey,çı diskriminasiyə iyən aristotaizmiku bə diyəro mandey.çı fəsod və mırdılətiyonku bə diyəro mandey,lozım bıə şərtone.bə şəytoni sığ ğandey ,mışrikonku bəroət ,bə ehtiyocinə fərdon komək və deəvon umuj qıniye və imoni əhli şuoron rost kardey əsliyə vəzifəonkuye.və bə umumi məsləhət iyən mənfəəton dast pəydu kardey de Xıdo zikri və şukri bəico və deçəy bandəçəti çı miyonə iyən oxonə hədəfonkuye.

Im İberymi həcci ayinədə islomi camiyəku qıləy icmoli təsvire və de ziyodə iddioədə bıə ğərbi camiyə həyğəton mığoyisədə çı har qıləy himmətinə mısılmoni dıli de bə jıqo qıləy camiyə rəsyero de şovğ iyən səyon pur kardedə. əmə İroni millət de Yolə İmom Xomeyni(r) rəhbərəti hidoyəti de jıqo qıləy şovği bə ro ğədəm nomone və səbarz bimon.iddio kardedənimon ki,çəmə zınə iyən piyə çimon real kardemone,əmmo iddio kardedəmon ki,bın royədə vey bənav şıəmon və bın royədə ziyodə maneyəmon peqətəmone.bə Ğıroni vədəon bərəkəti etımod kardə holədə çəmə qəmon ğoym mandə.şın zəmonə həmməysə ğəddor iyən yolə şəyton  yəni Amerkə rejim əməş torsıney və ya məğlub kardeyış zınəşni və ya əməş bə dast dənoeyış zınəni ya çəmə maddi iyən mənəvi inkişofon vəy qəteyış zınəni.əmə mısılmonə milləton ıştə bıvon zıneyəmon və de əmə zidd nıbə ğeyri-mısılmonə kəson həm de çokəti iyən ədoləti rəftor kardedəmon.mıslmonə camiyə ğəmo-ğussə və problemon ıştə problem hisob kardedəmon və boçəvon əlociro səy kardedəmon.bə məzlumə Fələstıni komək,bo Yəmənıjə yarəjə bıə bədəmi dıl sutuney və dınyo har vırədə sıtəmi jiyədə bıə mısılmonon muşkilaton həlliro dayima cəhd kardedəmon.

Bə kali mıslmonə devləton yolon nəsyət kardey ıştə vəzifə zıneydəm.ə devlətmədoron ki,bəştə mıslmonə bıvon təkyə kardey əvəzi,bə deşmıni vanqo dəviteydə vo boştə çandə rujnə şəxsi mənfəəti xoto,bə deşmıni zu tətbiğ kardey iyən təhğıri tov vardedə və ıştə milləti mıstəğiləti və izzəti həvateydən.əvon ki,zolım iyən ğəsbkorə seonist rejimi ğəbul kardeən və punhon iyən oşkoyədə ıştə dustəti dasti bəvon doydən.ımoni nəsyət kardedəm və çəvon çın telə rəftoron oxoyku əvoni nəhy kardedəm.

Amerkə Ğərbi Asiyə regiyoədə bıə iştirok,ımi əmə bə çın məntəğə milləton ziyoniye və bə kişvəron noəmnəti, vironəti iyən bə dumo mandey boysi bey hisob kardedəmon.Amerkə ısətnə hodisəonədə və əyo bıə anti-rasizm hərkətədə çəmə ğətiyə mevğıyyət milləti tərəfi kəşey və çın kişvəri rasistə devləti hoziyə hərəkəton məhkum kardeye.

Oxoyədə həm de bə həzrəte Bəğiyyətullah(əravhuna fədah) səlom iyən salavati ,rahilə İmomi rufi əziz qəteydəmon və bə şəhidon pokə rufon səlom vığandedəmon və məğbul,mıborək iyən Əmnə Həcci nezə zəmonədə bo islomi umməti Xıdovənde-Mutəaliku tələb kardedəm.Vəssəlamu əla ibadulahissalihin.

Seyd Əli Xamnneyi,mordad manqi 7.

...................

300