Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in TALESHI

Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in TALESHI

Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in TALESHI

İroni islamiyə inğilabi yolə rəhbəri Avrupa və Amerkə cıvononru qıləy peyğuməndə nıvıştışe Fransə tojə hadisonəndə və jıqonə hadisəon bəzi ğərbiyə məmləkətonəndə bais be ta çəvon barəndə ıştən de şımə sıxan bıkəm.

Bə irna xəbon əsosi ironi islamiyə inğilabi yolə rəhbəri ım peyğuməndə dəvardə 20 sorəndə islam dini bənə qıləy dəhşətinə deşmen nışon doeyu bə ğərbi fəaliyəton işarəş karde  və votışe: tars və nifrət təşkil karde və çəyku bəhrə barde təsuf ki ğərbi siyasiyə tarixdə dıruzə təcrubəş heste.

Həzrət Ayətullah Xamenei bə tojə nıvıştə bə tarix ki bəvədə ğərbiyə devləton na səhih və ğeyre sədağətinə rəfturon dınyo coqlə millətonəndə işarəş karde və votışe Avrupa və Amerkə tarixdə təhkiməti devraniku ki insuni bənə nukə bıstən bəhvat əkəyn şərmine

Istimar devraniku ıştə səşon bəje qətə və bə ranqinə puston və  ğeyre xıristiyənon sitəm karde xətoko  xəculət bardən.

Inğilabi yolə rəhbəri ım peyğumi dəvaməndə Avrupa və şimali amerika cıvononku piyəşe ıştə ziyallionku bıparson buçi ğərbəndə umumiyə vicdan bəpe həmmişə peşo və çan sor və ya çən sa sor dəvarde bəpeştə oğo bıbo.

Buçi muhimmə məsələon əcumlədə de islamiyə mədəniyət və fikron dim bə dim be metodiku omomiyə fikron aqah beku mane təşkil kardedən.


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*