Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in HEBREW

Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in HEBREW

Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in HEBREW

מנהיג המהפכה האיסלאמית אייתאללה סייד עלי ח'מינאי קרא לצעירים באירופה וצפון אמריקה ללמוד על האיסלאם ממקורותיו ובעיקר הקוראן והקריירה של הנביא מוחמד עליו השלום. מפני הפוליטיקאים מנסים להציג תמונה עגומה שקרית לאיסלאם. המנהיג קבע כי ההתרחשויות בצרפת ומדינות המערב גורמות לו לדבר לצעירים באירופה וצפון אמריקה ישירות ולא לפוליטיקאים שמתעקשים לסטות מהעובדות ביחס לאיסלאם הרי לאחר התמוטטות בריה"ם החלו הנסיונות להתייחס בעויינות לדת האיסלאם הסולחנית ולהפיץ איסלאמופוביה דווקא במדינות המערב שהקפידו להפיץ שקרים נגד התרבויות והעמים האחרים לקדם תוכניות ותכסיסים פוגעניים וכך כיום כאשר מנסים לקדם מדיניות הפחדה מהאיסלאם והמוסלמים בעוד התרבות האיסלאמית יצרנית והומניסטית לכן –אמר המנהיג- אני קורא לכם שלא להיגרר אחרי ההכפשות נגד האיסלאם וללמוד על האיסלאם ממקורותיו ללמוד על הקוראן, החדית' של הנביא מוחמד עליו השלום על הערכים האיסלאמיים לדעת כי המסר של האיסלאם הוא לבנות תרבות גלובלית מדעית ומחשבתית מה שהביא בזמנו לבליטת מדענים מפורסמים רבים.

המנהיג קרא לצעירים באירופה וצפון אמריקה להסיר כל מחסום שימנע מהם ללמוד על האיסלאם תוך התחשבות בסטנדרטים ההגיוניים וענייניים ותוך החכחשות לפרסומים המגמתיים בכלי התקשורת הרי הנביא מוחמד עליו השלום הקדיש את חייו להפיץ עקרונות הומנטריים מוסריים מה הביא לצמיחת תרבות משוגשת בכל רחבי העולם.

זה הזמן ללמוד על האיסלאם ולדעת את העובדות ממקורותיהן אמר המנהיג סייד עלי ח'מינאי בקריאתו לצעירים באירופה וצפון אמריקה.


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*