The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in FULANI language

The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in FULANI language

The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in FULANI Language :

En fuɗɗorii innde Alla jooma yurmeende huuɓunde e hertii nde

 ƁATAAKI SERIIFU ALII KHAMANA'II KI ƁE WINNDANI SUKAƁBE EROPU E AMERIKI

Piiji hawniiɗi waɗuɗi ɗee balɗe ɗoo e nder leydi Faransi ndin e leyɗe goo wonuɗe takko mayri hawnii lan haa feƴƴiti, ko ɗun addi haa tawi min tigi yo mi yewtidu e mo'on, min ko onon sukaaɓe ɓen tigi mi woni e fewtinnde yewtere an nden, wonaa wasi tawii hara mi anndaa hiɗon mari neeniraaɓe e baabiraaɓe; ko woni tun ko ɓaawo miɗo anndi janngo leyɗe mo'on ɗen e jamaaji mo'on ɗin ko onon anndi fii majji, e sabu tawude kadi miɗo reeni ko ɓerɗe mo'on ɗen fewti kon. Ko wano non kadi ndii kaydi ɗoo wonaa lamɓe mo'on ɓen e hooreeɓe mo'on ɓen mi fewtini ndi, ɓaawo miɗo felliti ko'e hoore hiɓe anndi ɓe senndindiri laawol weldigal ngal e politiki on, yewtere nde mi woni on yewtude fii mu'un nden ko fii lislaamu, ɗun kadi ko'e mbaadi hertii ndi taway ndi hiɗon holleede wonnde ko ɗun woni lislaamu on. E nder duuɓi feƴƴuɗi ɗin-ko ɗun woni ɓaawo ko Riisi (unions sowi'etiues) yani seeɗa-buy etike waɗugol kaa diina lislaamu mawka huunde hulɓindii nde, hulɓinirgol aña lislaamu on wikkoo, hino yurmi haa tawude ɗun neeɓii  e nder taariika leyɗe hirnaange ɗen, kono-e nder yewtere an nden ɗoo-wonaa faale yewtugol piiji ɗi jamaaji hirnaange ɗin hulɓiniraa fii diina lislaamu kan; onon tigi si tawii o yiltitike seeɗa on janngii piiji liddoraaɗi taariika ɗin gaanin gaa, on taway ka binndi taariika kesi leyɗe hirnange ɗen waɗii golleeji ɗi feewaa, waylaaɗi hakkunde maɓɓe e jaamaaji e pine Aduna heddiiɗe ɗen. Taariika Eropu e ameriki on ko maccanngaaku ngun, ka jamaanu laamu porto kadi wowlotaako, tooñugol ɓaleeɓe ɓen e ɓe wonaa annasaankooɓe ɓen ko hersa, janngooɓe ɗaɓɓita e winndooɓe mo'on yewtuɓe fii ƴiiƴe hibbanooɗe e innde diina hakkunde Katoliki  e Porotestan, maa e innde leydi e leñol ka nder geeru mondiyal arano e ɗiɗaɓo, ɗun hino hersini ɓe fota.

Ɗun ɗoo e hoore mu'un hino moƴƴi, ko woni kadi fonndo an e yewtugol fii seeɗa e ɗin piiji ɗuuɗuɗi, wonaa faale ŋiñugol taariika mi woni, ko woni tun mi faala yo'on lanndo jannguɓe mo'on ɓen: Ko fii honɗun waɗi si tawi ko bee tawa ɓerɗe jamaaji ɗin ka leyɗe hirnaange tuma woo ko'e nder ɗii duuɓi feƴƴuɗi ɗoo tun memminii, maa e nder duuɓi teemeɗɗe feƴƴuɗi ɗoo? Ko fii honɗun waɗi si tawi memminagol jamaa on ko bee tun tawa ko'e taariika neeɓuɗo haa feƴƴiti bakirtee wonaa e piiji fewndii ɗi ɗin? ko fii honɗun waɗi si tawi huunde himmunde wano laawol jaɓugol pinal e miijo lislaamu ngon jaɓataake jamaa on fow annda fii mu'un?

hiɗon anndi non wonnde hoynugol wikkoo, hulɓina yimɓe ɓen goɗɗo, ko oddi ɗun fow ko henndorgol nafaaji ɗin tooñugol, jooni non hiɗon waawi lanndanagol hoore mo'on politiki kiɗɗo on hulɓingol yimɓe ɓen diina lislaamu kan pottina ɓe e makka e nder oo alhaali ɗoo ɓurtii ɓeydaade ko sifa mu'un waɗaali hari, tawii ko lislaamu on e julɓe ɓen faandaa? Ko fii honɗun waɗi si tawii jooma doole aduna on hannde faala ƴettugol lislaamu on waɗa sera, holla fow ko'o hunƴuɗo? si wonaa ɗun ko piiji botinɗi honɗi woni ka nder diina lislaamu taway ɗi hino ɓittini njuɓɓudi leyɗe maruɗe doole ɗen, ko nafaaji honɗi heɓotoo e fii ngol tuuningol diina lislaamu kan? Haray ko woni arannde ko mi ɗaɓɓiri on ko yo'on ɗuytu ngon hunƴugol konnoo diina lislaamu kan.

Ko mi ɗaɓɓiri on kadi fii faamugol ko wonaa e wowleede e hoore diina lislaamu kan, ko yo on eto onon tigi faamon diina kan hara wonaa goɗɗo goo yeetii on, hakkille hino jaɓi yo'on anndu bete ko honɗun wona ɗon e hulɓinireede maa woɗɗineede, ko honno ɗun wa'I, mi ŋataaki e wi'ugol wonnde ko yo'on jaɓu yewtere an nden maa firo goo ngo goɗɗo goo firanta on fii lislaamu on, ko woni tun mi faala on wi'ude wata on jaɓu ndee huunde mawnde battinay nde e nder aduna on hannde, goɗɗo goo yewta on fii mayre humindira nde e fonndooji mu'un bonuɗi ɗi'o; wata on jaɓir kadi nii tun teeroosistuɓe ɓen wi'a on sabu golleeji ɗi ɓe woni e waɗude ɗin ko kamɓe ayninaa lislaamu on, si tawii on faalaama anndude diina lislaamu kan haray ko bee ƴetton ka e lasli makka on e tuuganɗe makka on, andiron lislaamu on e laawol alghur'aana on e laawol ngurndan nelaaɗo Alla on (s a w), ɗoo mi faala lanndaade: Enee haa hannde onon tigi on janngii Alghur'aana julɓe ɓen? Enee on janngii janndeeji nelaaɗo lilsaamu on (s a w) e neediije maɓɓe ɗin? enee hara wonaa radiyooji ɗin e telewisiyonji ɗin on janngii diina lislaamu kan e laawol goo? Enee haa hannde on lanndike si tawii ko ɗun ɗoo woni lislaamu on, ko honno e ko piiji honɗi e nder gire buy feƴƴuɗe, ɓe ne'iri jamaa maruɗo ganndal e faamu fii aduna on fow, ɓe ne'i jannguɓe ɓuruɓe moƴƴude?

Mi jeejii on kadi wata on jaɓu piiji bonnirɗi diina lislaamu kan heeda hakkunde mo'on e goonga kan, ɗun wona heedoode nde jaɓirton nii tun hara on senndindirannde hoore mo'on goonga kan e fenaande nden, hannde piiji buy adday ɗi yottondiral hakkunde yimɓe ɓen bonnii keeri leyɗe ɗen, wata on jaɓu ɓe kolmbira on keeri hakkile yankooji. Hay si tawii hay e gooto waawataa kañun tun ñootugol ko seekii kon, kono gooto kala e mo'on fii finndingol hoore mu'un e piiji wonuɗi takko mu'un ɗin hino waawi waɗude ñanngal miijo e nunɗal, oo kofon ɗoo neeɓii ko waɗanaa hakkunde mo'on onon sukaaɓe ɓen e lislaamu on, hay si tawii non hino ŋalɗini, kono hiɗon waawi waɗannde on lannde buy ka nder hakkilaaji mo'on, wakkilagol non fii heɓugol jaabawol ɗee lannde, okkay on corfol fii faamugol goongaaji buy, ko fii ɗun waɗi wata on jaɓu ngol corfol fii faamugol faamu selluɗo diina lislaamu kan laawoo on, hino gasa hara sabu ko jaɓuɗon goonga kan, aroyay ɓe e nder ndee tayre taariika ɗoo ɗuyta ngal huwwondigal bonungal ngal yimɓe hirnaange ɓen woni huwwondirde e diina lislaamu kan.

Seriifu Ali Khamana'ii  

21-1-2015

...............................

End/ 101

   

AhlulBayt News Agency - ABNA 

Full Text of The Message of Imam Khamenei to the Western Youth, in 40 Languages:

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ALBANIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ARABIC

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ARANI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in AZERI (Cirilic)

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in AZERI (Latin)

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in BENGALI - বাঙ্গালী

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in BOSNIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in CHINESE

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in DANIISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ENGLISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in FRENCH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in FULANI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in GEORGIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in GERMAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in HAUSA

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in HEBREW

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in HINDI - हिंदी

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in INDONESIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ITALIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in JAPANESE

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in KAZAKH - Қырғыз

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in KURDISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in KYRGYZ

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in MALAY

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in MYANMAR (Burmese)

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in NORWEGIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in PASHTO

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in PERSIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in PORTUGUESE

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in RUSSIAN

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in SINDH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in SPANISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in SWAHILI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in SWEDISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in TAJIK

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in TALESHI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in THAI

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in TURKISH

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in URDU

- The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in UZBEK


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*