Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in AZERI (cirilic(

Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in AZERI (cirilic(

Message of Ayatollah Khamenei to the Youth in Europe and North America in AZERBAIJANI

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи Авропа вә Америка ҝәнҹлијинә хитабән, онлардан Ислам һәгигәти барәдә арашдырма апармаларыны вә дүнја медиалары вә сијасәтчиләринин исламофобија үзрә һај-күјләри вә галмагалларына тәслим олмамагларыны истәјибләр.

Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Бөјүк Рәһбәри Сејјид әли Хаменеинин Авропа вә Америка ҝәнҹлијинә үнванланмыш мүраҹиәтләринин там мәтни беләдир:

Бисмиллаһир Pәһманир Pәһим

Шимали Америка вә Авропа ҝәнҹләри үчүн;

Сон Франса һадисәләри вә бәзи гәрб өлкәләриндә баш верән охшар нүмунәләр мәни, бирбаша олараг бу һадисәләр барәдә сөз ачмаға мәҹбур етмиш олду. Мәним мүраҹиәтим сизәдир; (сиз ҝәнҹләрә), бу, валидејнләринизә әһәмијјәт вермәдијим анламына ҝәлмәз. Бәлкә она ҝөрәдир ки, халгларыныз вә өлкәләринизин ҝәләҹәји сизин әлләриниздә олаҹаг вә бундан башга билирәм ки, сиз ҝәнҹләрин гәлбиндә һәгигәтләри кәшф етмәк истәји даһа ҹанлы вә даһа ҝүҹлүдүр.

Мәним мүраҹиәтим сизин сијасәтчиләр вә дөвләт башчыларыныза да дејил. Чүнки, инанырам ки, онлар истәјәрәк сијасәт јолуну һәгигәт вә доғрулугдан ајырыблар.

Сизинлә Ислам барәсиндә данышмаг истәјирәм. Хүсусилә, Ислам барәдә сизә тәгдим олунан сима барәдә. Өтән ики онилликдә, хүсусилә Совет Иттифагынын сүгут етмәсиндән сонра, бу бөјүк дини горхунҹ бир дүшмән кими гәләмә вермәк истигамәтиндә бир чох сәјләр ҝөстәрилиб. Тәәссүфләр олсун ки, горху вә нифрәт һиссини тәһрик вә ондан суи-истифадә етмәк Гәрбин сијаси тарихиндә узун кечмишә маликдир.

Гәрбин индијә кими ашыламаға чалышдығы горху һиссләри барәдә данышмаг истәмирәм. Мүасир тарих барәдә апарылан һәссас арашдырмалара өтәри бир нәзәр салмаг илә сиз, Гәрб дөвләтләринин рәфтарларынын сәдагәтдән нә гәдәр узаг олдуғуну анлаја, онларын диҝәр халглар вә мәдәнијјәтләр илә икиүзлү рәфтарларынын неҹә тарихин јаддашындан чыхарылмасына сәј ҝөстәрилдијини дәрк едә биләрсиниз.

Америка вә Авропа тарихи гулдарлыға ҝөрә хәҹаләтли, мүстәмләкәчилијә ҝөрә утанҹ ичиндә, христиан олмајан вә рәнҝли дәрилиләрин репрессија едилмәсинә ҝөрә исә раһатсызлыгларла долудур. Сизин тәдгигатчыларыныз вә тарихчиләриниз дин адына католикләр вә протестантлар арасында ахыдылан ганлара вә ја 1-ҹи вә 2-ҹи дүнја мүһарибәләри заманы халглар адына төрәдилән гырғынлара ҝөрә сон дәрәҹә хәҹаләт чәкирләр.

Сону ҝөрүнмәјән бу сијаһынын бәзи һиссәләринә ишарә етмәклә, тарихи јенидән хатырлатмаг истәмирәм. Әксинә, сиздән истәјирәм ки, өз зијалыларыныздан сорушасыныз ки, нә үчүн гәрблиләрин виҹданы бир нечә онилликдән сонра ојаныб? Нә үчүн үмуми виҹдан садәҹә узаг кечмиш барәдә нәзәрдән кечирилир вә ҹари мәсәләләрә шамил едилмир? Нә үчүн бу сәјләр Ислам тәфәккүрү вә мәдәнијјәтинин репрессија едилмәси кими мүһүм мәсәләләр барәсиндә олан үмуми ојанышы өнләмәк үчүн һәјата кечирилир?

Сиз јахшы билирсиниз ки, "башгалары" адына рәваҹ верилән нифрәт, горху вә тәһгир һисси, зоракыларын марагларыны тәмин етмәк үчүн әсас база сајылыр. Инди, сиздән истәјирәм ки, өзүнүздән сорушасыныз ки, нә үчүн Ислам вә мүсәлманлар горху вә нифрәтин ҝенишләндирилмәси кими көһнә бир сијасәтин бу гәдәр ҝениш һүҹумларына мәруз галыр? Нә үчүн дүнјадакы гүдрәт структуру Ислам дүшүнҹәсини сырадан чыхартмаға чалышыр? Исламын һансы дүшүнҹә вә дәјәрләри супер ҝүҹләрин јолунда манеәләрә сәбәб олуб? О, һансы мараглардыр ки, јалныз Исламын симасыны тәһриф етмәк вә үзәринә көлҝә салмагла аманда гала биләр?

Мәним биринҹи истәјим будур: Исламын симасынын ләкәләнмәси сијасәтинин архасында дуран мараглар барәдә арашдырмалар апарыб, мүталиәләр един.

Икинҹи истәјим, дүшүнҹәләри јајындырмаг вә инсанлары доғру јолдан узаглашдырмаг үчүн һесабланмыш ири һәҹмли сәјләрә реаксија олараг, Ислам дини илә бағлы биринҹи мәнбәдән вә бирбаша формада мәлумат әлдә едәсиниз. Доғру олан мәнтиг сизләрин, сизләри горхутмаға чалышдыглары мәсәләләрин һәгиги маһијјәти вә ҹөвһәри барәдә дүзҝүн идрака малик олманызы тәләб едир.

Сизләрдән, мәним вә ја диҝәрләринин Ислам дини илә бағлы анлајышыны гәбул етмәјинизи истәмирәм. Сиздән истәдијим, бу ҝүн дүнјада тәсирли олан динамизм вә һәгигәтин сизә, тәәссүб вә хурафат илә гарышмыш формада тәгдим едилмәсинә иҹазә вермәмәјиниздир. Онлара иҹазә вермәјин ки, муздлу террорчуларыны сизләрә Исламын нүмајәндәси кими тәгдим етсинләр.

Исламла бағлы мәлуматлары бирбаша олараг онун әсас гајнағындан әлдә един. Ислама даир мәлуматлары Гурандан вә онун бөјүк пејғәмбәринин һәјатындан әлдә един. Сиздән истәјирәм ки, бирбаша олараг мүсәлманларын Гуранына мүраҹиәт едәсиниз, ону охујасыныз. Сизин индијә гәдәр Ислам Пејғәмбәринини(с.ә.с) һәјаты вә о һәзрәтин инсани принсипләри барәдә һәр һансы бир мүталиәниз олубму? Исламын мүраҹиәтини медиалардан башга, диҝәр мәнбәләрдән әлдә едибсинизми?

Индијә гәдәр өзүнүздән сорушубсунуз ки, Исламын дәјәрләри неҹә вә һансы јолла дүнјада ән ири елми вә интеллектуал сивилизасијаны јаратмаға, әсрләр боју дүнјанын ән ҝөркәмли алимләри вә мүтәфәккирләрини јетишдирмәјә наил олуб?

Мән сиздән истәјирәм ки, сизинлә һәгигәт арасында алчалдыҹы вә нараһатедиҹи бир бурулған јаратмаларына вә һәгигәт барәдә әдаләтли шәкилдә гәрар вермәнизә хәләл ҝәтирмәләринә иҹазә вермәјәсиниз. Бу ҝүн медиалар ҹоғрафи сәрһәдләри ашыблар. Буна бахмајараг онлара, сизләри өз сахта дүшүнҹәләри вә тәсәввүрләри илә мүһасирәјә алмаг иҹазәси вермәјин.

Бахмајараг ки, һеч кәс јаранмыш бу бошлуглары тәкликдә долдура билмәз, амма, сизин һәр бириниз бу бошлуглары долдурмаг, өзүнүзү вә әтрафыныздакы инсанлары ајдынлатмаг үчүн дүшүнҹә вә әдаләт арасында бир көрпү ола биләрсиниз. Сиз вә Ислам арасындакы бу проблемин гејри-ихтијары олмасына рәғмән, сизин даим ахтарышда олан марагла долу зеһниниздә јени суалларын јаранмасына сәбәб ола биләр. Бу суаллара ҹаваб тапмаг истәјир, јени һәгигәтләрин кәшф едилмәси үчүн дәјәрли фүрсәтә чеврилә биләр.

Бу үздән, Исламла бағлы доғру вә гәрәзсиз бир анлајыша малик ола билмәк үчүн јаранмыш бу фүрсәти итирмәјин вә сизин, һәгигәтләрин кәшф едилмәсинә мәсулијјәтли јанашманыз сајәсиндә ҝәләҹәк нәсилләр Ислам вә Гәрб арасындакы мүнасибәтләри һеч бир ағры вә аҹы чәкмәдән, дүшмәнчилик һисси бәсләмәдән, там виҹданлы вә ајдын формада гәләмә алмыш олсунлар.

Сејид Әли Хаменеи

21 Јанвар 2015

.............................
101


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*