The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ASHURI language

The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ASHURI language

The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in ASHURI language

ܒ ܫܡܐ ܕ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܘ ܡܪܚܡܐ
ܩܐ ܟܠܝ ܥܠܝܡܐ ܒ ܝܘܪܘܦ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܓܪܒܝܬܐ

ܩܘܡܝܬܐ ܐܚܪܝܐ ܒ ܦܪܢܣܐ ܘ ܩܘܡܝܬܐ ܕܡܝܢܐ ܒ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܐܚܪܝܢܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ ܡܥܪܒܝܐ ܡܘܥܒܕܠܗܘܢ ܕ ܒ ܦܨܠܐ ܐܠܟܢܐ ܥܡ ܕܝܘܟܘܢ ܗܡܙܡܢ ܠܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܕ ܠܝܬܠܝ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܐܒܗܬܐ ܕ ܕܝܘܟܘܢ ܩܘܡܐ ܕ ܒܐܗܐ ܠܥܬܐ ܕ ܕܥܬܝܕ ܡܠܬ ܘ ܐܬܪܘܟܘܢ ܒܚܙܝܘܗܝ ܝܘܢ ܒ ܐܝܕܐ ܕ ܕܝܘܟܘܢܘ ܗܪ ܗܕܟܐ ܪܓܫܬܐ ܕ ܡܚܒܬܐ ܕ ܫܠܡܐ ܒ ܕܝܘܟܘܢ ܒܘܫ ܙܘܕܐܘ ܒܘܫ ܚܝܬܐ.

ܗܡܙܡܬܝ ܥܡ ܕܝܘܟܘܢ ܝܠܥ ܒܘܬ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܗܝ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕ ܒ ܬܪܝܢ ܐܣܪܘܢܐ ܕ ܕܥܒܪ ܡܢ ܦܪܦܣܬܐ ܕ ܚܘܝܕܐ ܕ ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܫܘܪܘܝ ܠ ܒܬܪ- ܕ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܒܕܬܐ ܕ ܐܗܐ ܬܘܛܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܦܝܫܐ ܡܘܬܒܬܐ ܒ ܕܘܟܐ ܕ ܚܕ ܕܫܡܢ ܡܙܕܝܢܐ. ܗܓܓܬܐ ܕ ܪܓܫܝܬܐ ܘ ܒܪܝܬܐ ܕ ܙܕܘܬܐ ܘ ܬܫܒܫܬܐ ܒ ܥܠܬܐ ܕ ܦܫܡܬܐ ܐܝܬܠܗ ܚܕ ܝܘܪܚܐ ܒ ܬܫܥܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܕ ܡܥܪܒܐ.

ܒ ܐܗܐ ܟܬܒܐ ܒܐ ܝܘܢ ܒܥܝܝܐ ܕ ܗܘܝܠܝ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܙܕܘܬܐ ܕ ܡܥܪܒܐ ܒܪܝܬܘܗ ܝܠܗ . ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܓܕܡܬܐ ܥܠ ܗܓܝܬܐ ܫܢܝܙܐ ܕ ܬܫܥܝܬܐ ܕ ܙܘܢܐ ܟܐ ܡܨܐ ܡܪܫܠܘܟܘܢ ܠܐܗܐ ܫܪܪܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ ܡܥܪܒܝܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗܝ ܪܦܬܪܘܬܐ ܪܚܩܐ ܡܢ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕ ܒ ܬܦܩܬܐ ܕ ܗܘܝܐ ܝܠܗܝ ܒ ܐܚܪܝܢܐ ܡܠܬܐ ܘ ܐܬܪܘܬܐ ܕ ܐܘܦ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܡܘܠܨܪܐ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܚܕܬܐ. ܬܫܥܝܬܐ ܒ ܡܥܪܒܐ ܡܠܝܬܐ ܝܠܗܝ ܡܢ ܢܟܘܦܬܐ ܡܢ ܩܘܠܘܬܐ ܢܟܦܬܐ ܡܢ ܥܓܙܬܐ ܕ ܡܠܬܐ ܒ ܓܘܢܐ ܐܚܪܝܢܐ ܘ ܠܐ ܡܫܝܚܝܐ . ܣܝܘܡܐ ܕ ܬܫܥܝܬܐ ܕ ܕܝܘܟܘܢ ܒ ܚܝܠܢܘܬܐ ܝܢܐ ܒ ܢܟܘܦܬܐ ܕ ܬܦܚܬܐ ܕ ܕܡܥܐ ܒ ܫܡܐ ܕ ܬܘܛܝܬܐ ܒܝܠ ܩܬܘܠܝܩܝܐ ܘ ܦܪܣܒܬܪܝܐ ܘ ܝܢ ܒ ܫܡܐ ܕ ܡܠܬܐ ܒ ܕܘܪܐ ܕ ܦܠܫܐ ܩܕܡܝܐ ܘ ܬܪܝܢܐ.

ܒ ܡܕܟܪܬܐ ܕ ܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܐܗܐ ܨܕܪܐ ܓܘܪܐ ܠܐ ܝܘܢ ܒ ܬܚܡܢܬܐ ܕ ܡܕܟܪܬܐ ܕ ܕܝܗܝ ܩܘܡܐ ܕ ܡܚܘܒܐ ܝܘܢ ܡܢ ܕܝܘܟܘܢ ܛܠܒܢ ܡܢ ܗܘܢܢܐ ܘ ܚܟܝܡܐ ܕ ܓܢܘܟܘܢ ܒܩܪܝܬܘܢ ܕ ܩܡܘܕܝ ܘܓܕܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕ ܡܥܪܒܝܐ ܪܥܫܠܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܟܡܐ ܕܘܪܐ ܘ ܟܡܐ ܐܣܪܘܢܐ ܘ ܩܡܘܕܝ ܦܟܪܬܐ ܠ ܪܥܝܢܐ ܓܘܢܝܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܥܒܕܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܥܒܪܬܐ ܕ ܪܒܐ ܕܘܪܐ ܪܚܩܐ ܘ ܠܐ ܩܐ ܟܬܪܐ ܕ ܩܐܡ؟ ܩܡܘܕܝ ܐܗܐ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܥܒܕܬܐ ܒܘܬ ܕܒܩܬܐ ܩܡ ܪܥܝܫܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܡܪܕܘܬܐ ܘ ܬܚܡܢܬܐ ܐܣܠܡܝܬܐ؟

ܐܚܬܘܢ ܪܒܐ ܨܦܝܝ ܒܝܥܕܝܐ ܝܬܘܢ ܕ ܡܣܠܝܬܐ ܘ ܒܪܝܬܐ ܕ ܙܕܘܬܐ ܘ ܬܫܘܫܬܐ ܠܐ ܬܪܘܨܬܐ ܡܢ ܐܚܪܝܢܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܩܐ ܩܒܠܢܐ ܕ ܝܘܬܪܢܐ ܒ ܐܘܪܚܐ ܕ ܕܚܕܚܬܐ ܕ ܕܝܗ ܘ ܐܕܝܐ ܡܢܘܟܘܢ ܒܛܠܒܐ ܝܘܢ ܕ ܡܢ ܓܢܘܟܘܢ ܒܩܪܝܬܘܢ ܕ ܩܡܘܕܝ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕ ܕܥܒܪܒܘܬ ܡܙܕܝܬܐ ܒ ܚܕ ܓܓܠܐ ܪܘܝܚܐ ܒܢܫܪܐ ܝܠܗܝ ܠ ܡܫܠܡܢܐ ܘ ܡܫܠܡܢܘܬܐ. ܩܡܘܕܝ ܒܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܕ ܕܘܢܝܐ ܡܚܘܒܐ ܝܠܗ ܕ ܬܚܡܢܬܐ ܡܫܠܡܢܬܐ ܦܝܫܐ ܪܘܦܝܬܐ ܠ ܡܪܙܐ ܘ ܗܪ ܡܐܟ ܕܥܒܪ ܠܐ ܦܝܫܐ ܡܘܚܙܝܬܐ ؟

ܩܐܡ ܛܠܒܬܐ ܕ ܕܝܝ ܐܗܐ ܝܠܗ :ܒܘܬ ܢܝܫܐ ܓܢܝܙܐ ܕ ܡܚܪܒܬܐ ܕ ܨܠܡܐ ܕ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܩܪܝܡܘܢ ܘ ܨܚܨܝܡܘܢ.

ܒܥܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕ ܕܝܝ ܡܢܘܟܘܢ ܝܠܗ ܕ ܒ ܒܪܩܘܠܘܬܐ ܡܢ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܓܘܪܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘܬܐ ܦܝܫܐ ܡܘܥܒܕܐ ܒܘܬ ܥܠܕܝܬܐ ܘ ܕܝܢܘܬܐ ܠܐ ܕܘܙ ܚܦܛܘܢ ܕ ܗܘܝܠܗܘܟܘܢ ܛܒܐ ܐܠܟܢܐ ܘ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܐܗܐ ܬܘܛܝܬܐ .ܩܪܝܬܝܩܝ ܬܪܘܨܬܐ ܣܢܩܬܐ ܝܠܗ ܕ ܐܚܬܘܢ ܗܘܝܠܘܟܘܢ ܦܪܡܝܬܐ ܬܪܘܨܬܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܘ ܛܘܡܣܐ ܕ ܗܘ ܒܝܝܐ ܝܢܐ ܡܙܕܝܠܘܟܘܢ ܡܢܗܝ. ܠܐ ܝܘܢ ܟܠܝܐ ܠ ܚܒܪܝ ܕ ܐܚܬܘܢ ܗܘܝܠܘܟܘܢ ܩܪܝܬܐ ܕ ܕܝܝ ܘ ܝܢ ܩܪܝܬܐ ܐܚܪܝܢܐ ܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ . ܗܝ ܕ ܒܛܠܒܐ ܝܘܢ ܡܢܘܟܘܢ ܐܗܐ ܝܠܗ: ܩܐ ܕܝܝ ܠܐ ܗܠܘܢ ܦܣܣܐ ܕ ܕ ܒ ܬܪܝ ܦܬܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܡܥܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܩܝܘܡܐ ܕ ܬܪܘܪܝܣܬܐ.

ܝܘܠܦܢܐ ܬܪܘܨܐ ܫܩܘܠܘܢܠܗܝ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܐܨܠܝܐ ܘ ܩܕܡܝܐ . ܛܒܐ ܕ ܒܘܬ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܝܠܘܦܘܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕ ܩܘܪܐܢ ܘ ܚܝܘܬܐ ܕ ܢܒܝܐ ܓܘܪܐ ܕ ܕܝܗܝ. ܡܚܘܒܐ ܝܘܢ ܕ ܡܢܘܟܘܢ ܛܠܒܢ ܕ ܒ ܦܨܠܐ ܐܠܟܢܐ ܩܪܝܡܗܘܢ ܠ ܟܬܒܐ ܕ ܩܘܪܐܢ . ܐܚܬܘܢ ܗܠ ܐܕܝܐ ܩܪܝܬܘܢ ܠ ܬܘܠܡܕܐ ܕ ܐܢܒܝܐ ܕ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܘ ܐܨܠܐ ܐܢܫܝܐ ܕ ܕܝܗܝ. ܝܐܪܒ ܐܓܪܬܐ ܕ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܫܩܝܠܘܗ ܝܬܘܢ ܡܢ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܐܚܪܝܢܐ ܫܘܩ ܡܢ ܡܥܛܘܢܘܬܐ ܬܓܡܝܐ؟

ܝܐܪܒ ܗܠ ܐܕܝܐ ܡܢ ܓܢܘܟܘܢ ܒܘܩܪܐ ܝܬܘܢ ܕ ܕܐܟܝ ܬܚܢܝܬܐ ܕ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܡܘܢܬܝܠܗܘܢ ܒ ܕܘܢܝܐ ܡܫܬܐܝܣܝ ܡܪܕܘܬܐ ܟܡ ܓܘܪܬܐ ܥܠܡܝܬܐ ܘ ܚܟܝܡܐ ܓܘܪܐ ܘ ܬܚܡܢܢܐ ܪܒܐ؟

ܡܢܘܟܘܢ ܒܛܠܒܐ ܝܘܢ ܕ ܠܐ ܗܠܘܢ ܦܣܣܐ ܕ ܦܝܫܐ ܒܪܝܬܐ ܚܕ ܚܕ ܪܚܩܝܘܬܐ ܡܬܪܓܫܢܬܐ ܕ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܒܪܝܬܐ ܒܝܕ ܐܚܪܝܢܐ ܕ ܦܝܫܐ ܫܩܠܬܐ ܕܝܢܘܬܐ ܬܪܘܨܬܐ ܡܢܘܟܘܢ .

ܐܦܢ ܕ ܟܘ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܠܐ ܡܨܐ ܡܠܝܠܗܘܢ ܐܢܐ ܕܘܟܢܐ ܣܦܝܩܐ ܒ ܬܚܡܢܬܘܟܘܢ ܒ ܢܦܫܢܝܘܬܐ ܐܝܢܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܘܟܘܢ ܐܝܬܠܗܝ ܡܨܝܬܐ ܕ ܒܪܐ ܚܕ ܓܫܪܐ ܒܘܬ ܡܡܠܝܬܐ ܕ ܕܝܗ ܒ ܓܢܗܝ ܘ ܒ ܐܚܝܢܐ ܪܚܡܐ ܠ ܚܕܪܘܢܐ. ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܠܝܬܐ ܕ ܐܗܐ ܣܦܝܩܘܬܐ ܟܐ ܡܨܝܐ ܗܘܝܐ ܒܪܝܢܬܐ ܕ ܒܘܩܪܐ ܚܕܬܐ ܒ ܪܥܝܢܐ ܡܚܦܛܢܐ ܕ ܥܠܝܡܐ ܕܕܝܘܟܘܢ ܘ ܚܕ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܫܟܚܬܐ ܕ ܦܪܣܬܐ ܛܒܐ ܒܘܬ ܡܕܥܝܬܐ ܠ ܫܪܪܐ ܚܕܬܐ. ܒܘܬ ܐܗܐ ܡܢ ܐܗܐ ܦܪܣܬ ܩܒܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܒܘܬ ܦܪܡܝܬܐ ܬܪܘܨܬܐ ܕ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕ ܒ ܪܓܫܐ ܕ ܩܒܠܬܐ ܕ ܡܫܬܠܢܘܬܐ ܒܝܕ ܕܝܘܟܘܢ ܒ ܩܐܡ ܣܢܣܠܐ ܕ ܕܥܬܝܕ ܗܘܝܠܗܝ ܦܪܣܬ ܕ ܪܫܡ ܠ ܬܫܥܝܬܐ ܕ ܐܢܐ ܩܘܡܝܬܐ ܒܝܠ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕ ܡܥܪܒܐ ܒ ܚܕ ܬܚܡܢܬܐ ܒܘܫ ܒܗܪܢܬܐ ܘ ܚܕ ܟܪܒܐ ܘ ܚܡܬܐ ܒܘܫ ܒܨܘܪܬܐ.

ܣܝܕ ܥܠܝ ܚܡܢܥܝ


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*