Imam Khamenei's speech on Al-Quds Day, 2022 in TALESHI

Imam Khamenei's speech on Al-Quds Day, 2022 in TALESHI

Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei has started delivering a televised speech in commemoration of the International Quds Day. The following is the text of the speech delivered on April 29, 2022 by Imam Khamenei, the Leader of the Islamic Revolution, on the occasion of Quds Day in Taleshi.

AhlulBayt News Agency (ABNA): 

İroni İnğilobi Yolə Rəhbər Həzrət Ayətullah Xamenei votışe: Fələstini həmmə məntəğəon bə muğaviməti meydon əvəz iyən çı sionistə dışmoni qırd saziş planon botil bıə.

Zinə və bə Ğuds beynəlxalğə ruji mınosibəti xoto İroni Yolə Rəhbər de Televeziya nıtği vositə bə Fələstin milləti aid bıə vey umidəbaxşə tale nışonəon əcumlə Fələstini həmmə məntəğəonədə muğaviməti meydoni hevujəti, sionist işğaliyə rejim və çəy əsli himoyə əkə yəni Amerkə zəiifəti işorəş karde iyən Fələstinədə tojə hodisəonış de sionist rejim saziş kardey həmmə planon botil bey nışonə zınəş be iyən Asiya ğərbədə muğaviməti stajış nıbıə bərəkəton barədə təkidış karde: fəğət de muğavimət ğıvvə islam dınyo və çəy sədrədə Fələstini problemon həl karde bəbe.

Həzrət Ayətullah Xamenei bə ın həğiğəti təkidış karde ki tosə bə zəmon ki Ğudsədə sioniston təsəllut iyən işğal dəvomış bıbu həmmə ruji bənə Ğuds ruji zıney bəbe iyən əlovəş do: Şərifə Ğuds çı Fəlstini ğəlbe iyən Bəhr tosə Nəhr işğal bıə kişvəri həmmə baxşon Ğudsi sərzəmin iyən idoməy.

Ə Həzrət Fələstin milləti mislış nıbıə muğavimət iyən ciqəmandətiş bə təğdiri loiğ bə hisobış varde və Fələstini cıvonon fidokaranə əməliyoton bo fələstin milləti mudafiə sipəri icodəkə iyən çokə tale mıjdəvoni zınəş be iyən Fələstini ımruj iyən maştəvoni tojə hisob-kitobonədə nışonəonku hamiyəşe: ımruj Fələstin iyən Asiya ğərb həmmə məntəğonədə məğlub nıbıə irodə de məğlub nıbə ərtışi əvəz bıə iyən cinoyətkorə ərtış məcbur mandə ki ıştə hucum nizomi bə mudafiyə nizomi əvəz ko.

Həzrət Ayətullah Xamenei ıştə sıxanon dəvomədə bə Fələstini həmmə mantəğəonədə muğaviməti hevuj bey bənə Cenin laqerədə Fələstinıjon hərəkət ki sionistonış condo kardə, bə sionist rejimi hərbi həmlə barədə Fələstini millətiku 70 faizi tələb, 1948 nomo şimoli iyən cənubi sərzəminonədə Fələstin milləti cihodi hərəkəton, İordan iyəv şərği Ğudsədə qıvoninə aksiyaon, Məçidul-Əğsaku Fələstinə cıvonon zumandə mudafiyə iyən Ğəzzədə hərbi manevri dəvoniye işorəş karde və votışe: Fələstini həmmə məntəğəon bə muğaviməti meydon əvəz bıə iyən Fələstini millət bə cihodi idomə təkid kardən, ın vey muhimmə hodisəy ki de işğalçiyə rejimi mubarizə bardeyro Fələstini həmmə milləti hozzıəti nışo doydə iyən mucahidə təşkilaton dasti oj bənoy ta har zəmon ki lozim bıbu bə əməl məydoni varid bıbun.

Ə Həzrət Fələstinədə tojə təhəvvolaton muhimmə hədəfi de sionist dışmonə rejimi bıə həmmə saziş planon botil bey zınəş be iyən votışe: Fələstini nıbey ya Fələstinıjon nəzə əks bıə harcurnə plan əməli nibəbe və ın yəni çimi bənav bıə harcurnə muğaviləoni bənə Oslo ya xod 2 qılə dıvlətış bıə ərəbi plan, ya əsri muğavilə, ya əloğəon normal bey təhğirəkə plan botil bıə.

İroni Yolə Rəhbər bə sionist rejimi muxtəlif cinoyəton dəvomi əv həm qıle holədə ki ın rejim kamilən dəmondə bəy işorəş karde və əlovəş do: Avropa iyən Amerkədə bıə insonə həxon barədə iddioəkə duəvujon ki Ukrayna məsələdə jəğo ğil-ğal kardışone Fələstinədə qırd cinoyəton barədə sukut kardəşone iyən məzlumiku himoyədorəti əkə nin, bəlkəm bə xunpeşomə neyçi komək həm kardedən.

Ə Həzrət çı ğərbi rasistə kişvəron tərəfo jığonə 2 dimə rəftoriku qətə muhimmə dərsi bəvon təkyə nıkarde zınəş be iyən votışe: fəğət de Kərimə Ğıron iyən əzizə İslami əhkomiku rişə qətə muğaviməti çı islom dınyo məsələon xususi Fələstin məsələ həl kardey bəbe.

İroni Yolə Rəhbər Həzrət Ayətullah Xamenei Asiya ğərb məntəğədə muğaviməti təşkil bey qıləy bərəkətinə hodisə bə hisobış varde və təkidış be: muğaviməti prinsip be ki Livani işğal bıə məntəğəonış sioniston dastiku ozodış karde, İraği çı Amerkə xırtəku nicotış do iyən İŞİDİ dastiku xaricış karde, Amerkə xəbisə planon vədə bə Suriyə koməkış karde, de beynəlxalğ terrorizmi mubarizə barde holədəy, bə Yəməni milləti çı icbor bıə canqi cərəyonədə komək kardedə iyən de Xıdo tovfiği bə sionist işğalçiyə hestemoni orəx bədoy, əvoni məğlub bəkarde iyən de mucahidəti dınyo umum iştimaiyəti nəzədə Ğuds və Fələstini məsələ har ruj zumand iyən bəji obəqəte.

.............................

End/ 257


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*