Imam Khamenei's speech on Al-Quds Day, 2021 in TALESHI

Imam Khamenei's speech on Al-Quds Day, 2021 in TALESHI

Due to the cancellation of International Al-Quds Day rallies due to restrictions caused by the Coronavirus, and given the importance of commemorating the Palestinian cause as a major issue of the Islamic nation, the Leader of the Islamic Revolution, Imam Khamenei, talked to the people in a live speech this year on International Al-Quds Day, May 07, 2021.

Beynəlxalq Ğuds ruji İnğılobi Yolə Yəhbəri ehandımon

Bismillahir-Rəhmani-Rəhim

Fələstin çı İslomi umməti həmməysə muhim və həmməysə bəyjiyə məsələy.

Fəlıəstıni macəra ijən çı İslomi umməti həmməysə muhim və həmməysə bəyjiyə məsələy.Zolım və ğəddorə sərmoyə soybə siyosəton  çı qıləy milləti dastışon çəvon kə-bə,çəvon ıştən və çəvon əbo-əjdodi vətəniku kırtışon kardə və həmonə vırədə terroristə rejim və co insonon vırbəvırə kardəşone.

Seonist rejimi təsis kardey məntığ.

Puçə məntıği soybə seonit rejimi təsis kardey  mənoş çiçe?Avropəvıjon bəştə iddio əsos Dıminə Dınyo Canqi zəmonədə bə yəhudiyon zılmışon kardə.çən,bəpe de Ğərbi Asiyədə qıləy milləti avrə kərdey və əyo qıləy faciyə bə əməl vardey çı yəhudiyon intığomi sıey bıbu....!

Im məntəğe ki,ğərbi devləton deştə bə seonist rejimi bıə beməxə koməkon bəy təkyə kardəşoen və jıləvoni ıştə qırd duyə iddioşon çı insonə həxon və demokratiyə ğolibədə məkrinə planışon hozzı kardə.və ın məsxərəamizə iyən ars vardə macəra hafto sorisə veye ki,dəvomış heste və bəzo vaxt həm qıləy vərəğ bəy izofə beydə.

De seonist rejimi mıborizə bardey və həmməkəsi vəzifə.

Seoniston Fələstıni ərazişon ğəsb kardə və əvrəşon hejo çı sıftənə rujiku bə qıləy terrosizmi bazə təbdil kardəşone.israyil qıləy kişvər ni,bəlkəm qıləy terroristə bazəy bə fələstin iyən bə coqlə mısılmonə milləti ələyh.de ğəddorə seonsit rejimi mıborizə bardey de zılm iyən terrorizmi mıborizə bardeye və ım çı həmməkəson vəzifəy.

İslomi umməti zəyifəti iyən təfrığə fələstıni ğəsb kardey zəminəş hozzı karde

Dığğət kardəninə nuktə ıme ki,harçənd ğəsbkorə devlət 1948-ə sori təsis be,əmmo bə islomi məntəğonku həssosə məntəğə dast dıroz kardey çəyku bənav bıə soronku bino bıə.ım çandə əsron bənav de bə islomi kişvəron bo sekulyar və bedinə hukuməti bə hakimiyyət rosney,həmçinin ku iyən radikalə nasionalizm hakim kardey ğərbi aktivə mıdoxiləon və həmçinin bo ğərbi dasti jiyıədə nokəti kardeyro aşığ bıə zolımkorə hukuməton bə ğudrət rosnero səyışon kardə.həmonə soron İron iyən Tırkiyə və ğərbi kişvəron Ğərbi Asiyəku de tosə Afrika şimoli blıə  hodisəon mutaliyə  kardey ım telə həyğəti oşko kardedə ki,bə zəyfəti və təfrığə dıço bıə islomi ummməti Fələstıni faciəmizə ğəsb kardey məsləy zəminəş hozzış kardə və ım çı istikbar və imperiyalistə dınyo tərəfiku bə İslomi dınyo qıləy zərbə be.

Ğərb iyən şərği bloki de sərmoyədorə seoniston Fələstıni ğəsb kardey məsələdə həmrayəti

Im ibrətamzie ki,bə zəmonədə hardıqlə blok kommunizm iyən kapitalizmi tərəf de seonistə ğarunon bə iqlə nəticə rəsəbin.ingiliston ım məkrinə planış kəşə be və ımko təğib kardedəbe,sərmoyədorə seoniston əy de pul iyən silohi icro kardedəbin.və Şurəvi(Sovet İttifoğ) həm iminə devlət be ki,qıləy ğeyri-ğanuniyə devlətış bə rəsmiyyətış zıne və ziyodə yəhudiyonış bə həmonə vırə vığandeşe.

Ğəsbkorə rejim itərəfiku İslomi dınyoədə bıə vəzyəti məhsule və co tərəfiku həm çı avropəvıjon ım məkrinə plan, təcavuz iyən hucumon co tərəfiku.

Isətnə zəmonədə ğudrəti balans bə İslomi dınyo nəf və xeyriye.

Imruj həni dınyo vəzyət bə bə rujon ni.əmə bəpe ım həyğəti dayima nəzədə bıqətəmon.ımruj ğudrəti balans bə İslomi dınyo nəf və xeyri əvəz bıə.Avropə iyən amerkədə mıxtəlifə sosyal iyən siyosi hodisəon və ğərbi devləton nığılə struktiv ixtilofon və zəyfətiyon və çəvon əxloği zəyfətiyon çı aləmi məxloğaton mığobilədə de uryanəti məlume.amerkədə vıjnemoni ğəziyyəon və şəvon təkəbbırin iyən de iddio pur bıə mudiron şiddətinə rısvoyçətiku dəvardey və həmçinin amerkə iyən avropədə  de koronavirusi pandemiyə isornə mıborizədə bə səbarzəti nırəse və çı avropə muhimmə kişvəronədə oxonə siyosi iyən iştimoyi xaos qırd ımon çı ğərbi orduqo iyən bloki suğut iyən tənəzzuli nışonəonku bə hisob omeydə.

Co tərəfiku İslomi həssoə məntəğəonədə mığoviməti ğıvvon iyən çəvon mıdofiyə və hucumi ğudrəti ozavziye həmçinin çı mısılmonon ıştəku aqahəti,umu iyən motivon ruşd pəydu kardey,bə İslomi iyən Ğıroni şuoron meyl pəydu kardey inkişof və çəvon  milləto elmi tərəğği,istiğlol tələbəti və bəştə etımod kardey qıləy mıborəkə nışonəy ki,qıləy veyçokə vəomə mıjdəvoni doydə.

Bə Fələstin iyən Ğudsi məhvəriyəti əsos islomi kişvəron vəhdəti zəruriyyət

Bın mıborəkə ayəndədə bəpe mısılmonə kişvəron deiyande həmfik bıbon.qıləy umdə iyən əsosə hədəf bıbu,ım ko jəqo həm diyəroədə bə nəzə rəseydəni.çın həmfikəti məhvəriyyət Fələstıni ğəziyyə həmmə kişvəron mənoədə və şərifə Ğudsi tale həlli mənoədəy.ım həmonə həyğəte ki,İmom Xomeyni(r) nuroniyə dıli çı Rəməzonə manqi oxonə cımə de Dınyo Ğudsi ruji elonn kardeye.

Mısılmınon Şərifə Ğudsi məhvəriyyətədə həmfikəti,seonist və çəvon amerkə və avropəvıjə deşmınon kabuse.Əsri muamilə nokomə plan və peşo bo çandə qılə zəyifə ərəbə kişvəron de seonist rejimi ıştə rabitəon bərğərol kardey,bo həmonə kabusiku fərol kardero befoydə cəhdonin.

Az de ğətiyyəti votedəm ım səyon bə qıləy vırə nibərəse.suğuti hərəkət və deşmınə seonist rejimi  bə suğuti səmt hərəkət bino bıə və ım ko nibəmande.

Ayəndə həlləkə amilon:işğal bıə zəminədə mığoviməti dəvom və dınyo mısılmınon fələstınıjə mısılmonon himoyə kardey .

Dıqlə muhimmə amil vəomə təyinəkəy.əvvəl- və həmməysə muhim Fələstıni sərzəmini daxilədə mığoviməti dəvom doey və cihod iyən şəhodəti xətti zumand kardey.və dıminə qıləyni mısılmonə devləton və milləton həmə vıronədə Fələstıni mıcohidon himoyə kardey.

Qırd devlətmerdon,ruşinfikon,dini alimon.partiyə və qrupon və ğeyrətmandə cıvonon və coqlə onemonon bəpe bın umumi hərəkətədə ıştə vırə pəydukon və qıləy rol ifokon.ım həmonə çiye ki, deşımıni botıl kardedə və bo ım İlahi vədə:əm.......

Dılım heste de ərəbi ozodə şəxson məxsusən de cıvonon tikəy sıxan bıvotom.səlom bıbu bə Fələstınıj.Ğudsi  və Məscidul-Əğsaədə mığoviməti milləti.

Səlom bıbu bə mığoviməti şəhidon bə ziyodə mıcohidon dastə ki,bın royədə ıştə coniku dəvardedən.məxsusən şəhid Əhməd Yasin,şəhid seyd Əbbos Musəvi.şəhid Fəthi Şəğaği ,şəhid İmad Muğniyə  ,şəhid Əbduləziz Rentisi,şəhid Əbu Məhdi Əlmuhəndis və nəhoyətən çı mığoviməti barzə şəhidon çehrə,şəhid Ğasım Suleymani ki,hakəs ıştə de bərəkəti pur bıə jimoni bədiqə deştə şəhodəti həm mığoviməti muhitədə muhim və təsirinə rolışon bıə.

Fələstınıjon mıcohidət və çı mığoviməti şəhidon pokə xunon ım mıborəkə pərçəışon rost kardey zınəşone və çı Fələstınıjon cihodi daxili ğudrətışon çandə sa kərə ziyod kardəşone.fələstınıjə cıvon ki,iruj de sığ ğandey ıştəku mıdofiyə kardedəbe və ımruj həm de dəğiğ qıniyə rəketi ğandey bə deşmıni cəvob doydən.

Fələstın iyən Ğuds Məcidə-Ğıronədə de Mığəddəsə sərzəmini nomi təğdım bıə.çandə da sore ki,ım pokə sərzəmin çı bəşəriyyəti həmməysə nopok və mırdolə qılon tərəfiku işğal bıə.qıləy şəytonə rejim  ki,şərifə insonon bəçəvon xuni ğəlton kardedə və peşo de behəyoəti etırof kardedə.qıləy irçiyə rejim ki,hafto sorisə veye həmonə sərzəmini soybon bə ğətl rosneydən və işkəncə kardedən.əmmo,əlhəmdu lillah çəvon ğoymə irodəşon darıştey zınəni.

Fələstin bəyjiye və bə cihodi dəvom doydə və de Xıdo koməki bəştə xəbisədeşmıni səbarzə bəbeyn.Şərifə Ğuds və həmmə Fələstınıjon bə vırə məxsusin və bəvon obəqardeyn inşaallah və ım ko bo Xıdo saxt ni.

Fələstıni ğəziyyədə həmmə mısılmonə devlət iyən millət qıləy vəzifə və məsuliyyətışon heste.əmmo Fələstıni mıcohidəti məhvər ki,ımruj çə sərzəmini daxil iyən xaricədə çordə milyon nəfərin.çın cəmi de əzmi bıə vəhdət dıjdə koonış bə vırə rosnə.ımruj vəhdə çı fələstınıjon həmməysə dıjdə silohe.

Fələstınıjon vəhdəti deşmın seonist rejim,amerkə iyən co kali siyosi ğudrətonin.əmmo ehanə çı fələstınıjon ıştən daxiliku qıləy ğoymə vəhdə bıbu,deşmınon xariciku qıləy ko kardey nibəzıneyn.çın vəhdəti məhvər bəpe daxili və bə deşmınon etımod nıkardə holədə bıbu.fələstınıjon əsliyə deşmın yəni amerkə və ingiliston və xəbisə seoniston bəpe çı fələstınıjon siyosəton təkyə kardə vırə nıbu.

Fələstınıjon ısət çı Ğəzzədə bıbu ya ğuds ya İordan ru sahili kəno və ya çı 1948-ə sori sərzəminədə və hətto çı kamponədə bıə kəson bəpe həmmə qıləy vohidə formədə bıbon və həmmə bəpe həmfik bıbon. har qıləy baxş bəpe coqlə baxşi mıdofiyəko və təzyiği zəmonədə ıştə ixtiyorədə bıə əbzoronku oko bıdon.

Bə ğələbə umu ımruj bəsə həmmə zəmononsə vey.ısət ğudrəti balans bə Fələstınıjon xeyri de şiddəti əvəz bıə.seonistə deşımınon ha sor zəyif beydənqıləy ləşkər ki,ıştəni hiçvaxti məğlub nıbə ləçşkə zıneydəbe,ımruj Livanədə 33 rujnə canq və Ğəzzədə 22 iyən 8 rujnə canqi təcrubə bədiqə bə qıləy hiçvaxti ğəlbə ranqi nıvində ləşkəri təbdil bıə.siyosi vəzyət həm ki,dı sore bə vıjnemoni xoto bəyənde qıniyə və əmniyyəti vəzyət həm dumo yənde de məğlubiyyəti dimbədime və yəhudiyon ısət çəyu bə kuş kardey səmt meyl,ısət bə .həmonə ziyodə iddioş bıə rejimi abru çı şey boyis bıə.de amerkə vositə bo de kali ərəbə kişvəron ıştə rabitəon normal kardero bıə cəhdon həm çın rejimi coqlə zəyifətioynkuye.və həlbəttə ımon həm komək nibəkarde.çandə da soron çımi bənav de Misri rabitə bərğərol kardəşbe.çə rujonku de tosə ısət seonist rejim bə vey zərəl ğəbul kardə rejimi təbdil bıə və vey zəyif bıə.aya de çandə qılə zəyif iyən həğirə kişvəron rabitə bəy koməkış kardey zınə?həlbəttə ım kişvəron həm çın rabiyəku qıləy bəhrə nibəbarden.səhyuni deşmın çəvon mol iyən zəmini bəqəte və çəvon miyono fəsod iyən noəmnəti icod bəkarde.

Həlbəttə ım həyğəton bəpe çı cokəson mığobilədə bıə sanqinə vəzifə çı yodo bekardo.mısılmon iyən məsihi alimon bəpe de seonist rejimi rabitə normal kardey şəri həroməti elonkon və ruşinəfikon iyən ozoditələbəkəyon çın xəyonəti nəticəon ki,peştiku bə Fələstınıjon xəncər jıeye,bo həmmə kəson izohkon.

Mığobil nuxtədə seonist rejimi suğuti proses .mığoviməti cəbhə ğudrəti ziyodəti, qıləy dəvəşə vəomə mıjdəvoni doydə.

Çı mıcohidon təsirinə silohon soxteyədə bıə mıdofiyə iyən hərbi ğudrəti ziyod bıey,çəvon bəştə etımod kardey ,çı cıvonon aqahəti səviyyə  bəpe bıey, mığoviməti dayirə bə qırd Fələstıni kişvəri iyən bəçəy xarici pevolo bıey ,Məscidul-Ğəsa mıdofiyədə cıvonon oxonə cəhdon və de mıcohidəton bə ico çı Fələstıni milləti məzlumiyyəti dınyo veyə məntəğəonədə iştimoyi fikonədə  inikas kardey.

Fələstınıjon mıborizə məntığ həm ki,İslomi Respublikə tərəfiku İMT sənədonədə ğeyd kardey bıə.qıləy cozibədor və mutərğğiyə məntığe.Fələstınıjə mıborizon çı qırd Fələstınıjon miyono qıləy referndum dəvordıney bəzıneyn.ım referendom çı kişvəri siyosi nizomi təyin bəkarde və çəy əsliyə sakinon və har qıləymillət və dini mincumlə Fələstınıjə avərəon əyo iştirok bəkardeyn.həmonə siyosi nizom avarəon bə kişvəri daxil obəqordıne və əyo sakin bıə xariciyon vəzyəti həm təyinkon.

Im mətləbon bə rəvoc pəydu kardə demokratiyə əsose ki,ısət dınyoədə ğəbul bıə və hiçkəs bəçəy mutərəğği bıey qıləy şəkk kardey nibəzıne.Fələstınıjə mıcohidon ıştə de seonist rejimi bıə ğanuni iyən əxloği mıborizə bəpe de zumandəti dəvom bıdon  ki,noçorən ım mətləbon ğəbul kardey bəbe.

De Xıdo nomi bənav hərəkətkon və bızınon ki,hukmən Xıdo bəçəy dinədə komək kardə kəsi komək bəkarde.vəssəlamu ələykum və rəhmətullah və bərəkatuh.


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*