The message of Imam Khamenei to the world Muslims on 2017 Hajj pilgrimage in TALESHI Language (Tolışə)

The message of Imam Khamenei to the world Muslims on 2017 Hajj pilgrimage in TALESHI Language (Tolışə)

The message of Imam Khamenei to the world Muslims on 2017 Hajj pilgrimage in TALESHI Language (Tolışə).

(AhlulBayt News Agency) - 

The message of Imam Khamenei to the world Muslims on 2017 Hajj pilgrimage in TALESHI Language (Tolışə)

____________________________________

Həcc,kardey bəzıne bə islomi umməti mıbtəlo bıə bə ım dıqlə noxəşəti qıləy şifo baxşko.

Bə Yolə Xıdo şık kardedəmon ki,ımsor həm Həcci mərosimi bə vırə rosney bə dınyo qırd vırəonku bıə ziyodə muminon ətoş kardə ta çın ləzzətinə sərçəşməku feyziyab bıbon və çəy saaton ğənimət iyən mıborək bıə ruj iyən şəvonədə,bənə mecuzəviyə iksiri kardey bızıno dılon əvəzko iyən conon pokko və ziynətin bıko,Xıdovəndi əzəmətinə kə kəno iyən  ibodət,xuşu,zikr iyən təğrrubi vaxtonədə bıbon.

Həcc de rəmzo-sırri pur qıləy ibodəte və Şərifə-Beyt(Xıdo Kə) de ilahi bərəkəti pur bıə ,ayat və nışonəon simvol iyən həzrəte həxı-təala bəyyinat və ruşinə nışonəon vırə və məğame.Həcc kardey bəzıne qıləy muminə bandə iyən xuşu və təfəkkuri əhli bə mənəviyə məğamon nayilko və əy qıləy ali və nuraniyə insonko.həmçinin əy bəsirətin,şucaətin,əməli odəm iyən mucahidə unsuriku kardey bəzıne.mənəvi iyən siyosi,fərdi iyən iştimayi har dıqlə tərəf bın misliş nıbə fərizə və vocibatədə vey oşkoə surətədə məlume.

İ tərəfiku maddipərəstə cadu çı muasirə əbzoronku oko doey vositə,dınyo bə dast dənoydən iyən məf kardedən.itərəfo imperalistə ğıvvon siyosəton çı mısılmınon miyono fıtnə iyən otəş eğandedən və islomiyə kişvəron bə qıləy noəmn iyən de ixtilofi pur bıə cəhəndımi təbdil kardedən.

Həcc,kardey bəzıne bə islomi umməti mıbtəlo bıə bə ım dıqlə noxəşəti qıləy şifo baxşko.həm çəvon dılon pason pokko və de təğva iyən mərıfəti nuri mınəvvər iyən nuraniko,həmən çəvon çəşon islomi dınyoədə ım telə həyğəton vindero ojko və deəvon mıborizə bardero çəvon əzmi ğoym,çəvon ğədəmon mohkəm və çəvon dast iyən zehnon hozzıko.

Imruj islomi dınyo bə noəmni dıço bıə.əxloği,mənəvi iyən siyosiyə noəmni,çəmə ğəfləti iyən çı deşmınon berəhmə hucumi umdə amilonin.əmə çı yavə və ğəddorə deşmıni hucumi mığobilədə bəştə dini iyən əğli vəzifəon əməl nıkardemone. Həm”əşiddau ələ-kuffar”(bə deşmıni ələyh ğəddor) çı yodo bekardemone və həmən “ruhəmau beynəhum”(ıştə miyono mehribon).nəticəş ım be ki,seonistə deşmon  çı islomi dınyo coğrafiyə ğalibədə de fırnə məşğule və əmə Fələstıni ğəti surətədə peroxney vəzifəku ğafil bıəmon, Suriyə,İrağ,Yəmən,Liviya iyən Bəhreyni daxili canqon iyən Əfğanıston və Pakistonədə iyən co qılə vırəonədə de terrorizmi dim bə dimimon və dımon məşğulimon.

İslomi məmləkəton yolon iyən islomi dınyoədə siyosi,dini və fərhənqi xadimon ohdədə sanqinə vəzifəon heste.vəhdəti icod kardey iyən həmməkəsi milli iyən məzhəbi deşmınətiku bə diyəro oqəteyku iborət qıləy vəzifə.qıləy vəzifə ki,ımruj islomi kişvəron miyono əmə şoydimon bənə Yəməni hodisəon bıə fociyəon ki,qırd dınyo bəy etıroz kardedən və ğəmqinin,vəy bıqəton.həmçinin qıləy vəzifə ki,Myanmadə və co qılə vırədə bə sıtəmi məruz mandə mısılmonon ğəti surətədə mıdofiyəkən və qırd vəzifəonku muhimmə qılə Fələstıni mıdofiyə kardey iyən de hafto sore deştə sərzəminon ğəsb kardə deşmınon mıborizə bardə milləti beğeyd iyən beşərt həmkoərti kardeye.

Imon qırd çəmə duşonədə bıə muhimmə vəzifəonin.milləton bəbe ımoni ıştə devlətonku tələbkoyn və elitaon bəbe de ğoymə əzmi iyən xolisə niyyəti əy bə həyğət rosnero cəhdkoyn.ım koon çı Xıdo dini nusrət iyən koməqi ğətiyə nışonəonkuye ki,şək ni bə ilahi və`dəon əsos,ım de Xıdo nusrət və koməqi bə ico bəbe.ımon Həcci dərsonku ibaxşe və mı umudəvom şımə əy bıfamiyon və bəy əməlkoyn.

Boşımə həmmə ğəbul bıə Həcci oruzu kardedəm və Mina iyən Məscidul-Hərami şəhidon xatırə əziz qətedəm və Rəhim iyən Kərimə Xıdovəndiku barzə dərəcəon boəvon tələb kardedəm.

Vəssəlamu ələykum və rəhmətullah.

Seyd Əli Xameneyi .7 şəhrivər,1396-ə Həşi sori, 7 Zilhiccə,1438-ə Ovşumi sor.

........................................

/257


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

سخنرانی امام خامنه‌ای به‌مناسبت روز قدس 1399
#AlQudsPathwayofMartyrs
conference-abu-talib