Message of Imam Khamenei on 2018 Hajj pilgrimage, in Turkmen

Message of Imam Khamenei on 2018 Hajj pilgrimage, in Turkmen

Message of Imam Khamenei on 2018 Hajj pilgrimage, in Turkmen.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri Amerikanyň musulmanlaryň arasyndaky uruş turuzmak baradaky syýasatyna yşarat edip hüşgärlik bilen bu şeýtanlarça syýasat güýçden düşürilmelidir , haç we müşrikleri ýigrenme bolsa bu hüşgärlige şert döretýändir diýip beýan etdiler.

şu gün Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri hajylara garap beren sargydynda haç parzyny berjaý etmek üçin mydamlyk mekanyň belli edilmegi musulmanlaryň we yslam ymmatynyň birleşiginiň somwolydyr diýmek bilen haç bu mekanda we çäkli wagtyň içinde hemişe we bütin ýyllarda saýrak dil we äşgär mantyk bilen musulmanlary birleşige çgyrýar we bu bolsa duşmanlaryň islegleriniň  garşysynda durandyr diýip nygtadylar.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri  sözüniň dowamynda jenaýatkär we eziji Amerikanyň boluşyna yşarat edip yslam we musulanlaryň garşysyndaky Amerikanyň asly syýasaty , uruş tutuzmak, musulmanlary birek- birege ganym etmek , zalymlary musulmanlaryň başyna musallat etmek, zalymdan arka çykmak, mazlumy basgylamak we bu pitneleriň odyny mydama ölçerip durmakdyr didpý beýan etdiler.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri musulanlar hüşgär bolmalydyrlar we bu şeýtanlarça syýasaty güýçden düşürmelidirler diýmek bilen haç we müşrikleri ýigrenme bolsa bu hüşgärlige şert döretýändir  we bu mesele müşrikleri we ezijileri ýigrenmekligiň pelsepesidir diýip beýan etdiler.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri eziz hajylar Siriýa, Yrak,Paletina, Owganystan, Ýemen, Bahreýn, Liwiýa, Pakistan, Kaşmir we mýanmar ýurtlardaky we başga ýerlerdäki zulum astyndaky milletlere doga etmegi unutmaňyz we hudaý tagaladan Amerika we başga ezijileriň elleriniň kesilmeginiň diläňiz diýip tabşyrdylar.


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

conference-abu-talib
No to Deal of Century