Message of Imam Khamenei on 2018 Hajj pilgrimage, in Taleshi

Message of Imam Khamenei on 2018 Hajj pilgrimage, in Taleshi

Message of Imam Khamenei on 2018 Hajj pilgrimage, in Taleshi

İroni Yolə Rəhbər de bə Mısılmonon miyono Amerkə canq icodəkə siyosəton işorə karde təkid kardeşone: bəpe de huşin bey ım şəytoniyə siyosət xonsa bıbu və Həc iyən mışrikonku nifrəti elan karde həmonə huşin mande zəminəy.

Həzrəte Ayətullah Xamenei ımruj qıləy mısajədə bə ımsornə sori həc mərosim iyən hociyon, bo Həcci fərizə qıləy vindemonə vırə mıəyyən karde bo mısılmonon və islomiyə umməti vəhdət qıləy simvol zınəş be iyən təsdığ kardeşone: həminə vırə iyən zəmonədə bıə Həc, həmmişə iyən həmməy soronədə, de barzə sədo və oşkorə mənteği mısılmononış bə vəhdəti tərəf dəvət kardedə və ım çı dışmenon tələbi muğabilədə qıləy hərəkəte, çumçiku əvon həmməy əsron xususi ısət, mısılmonon bə yande vədə mande təşviğ iyən təhrik kardedən.

Həzrəte Ayətullah Xamenei bə mıstəkbir və cinoyətkorə Amerkə rəftoron işorə və əlovə kardeşone: mısılmonon iyən islomi vədə çı Amerkə əsli siyosət, canq icod karde, de mısılmonon dasti mısılmonon ıştəni kışte, məzlumon çı zalimon dastədə qiriftor karde, zalimə cəhbəku himoyədorəti karde, de zalimon dasti məzlumə dastəon de birəhmə şivəon məhv karde iyən hejo həminə dəhşətinə fitnə otəşi nığıl və şidətin kardeye.

İroni Yolə Rəhbər ım şəytoniyə siyosəti xonsa karde xoto bə mısılmonon huşin bey təkid və hamiyeşone: Həc ım huşinəti zəminə hozzoəkəy və ım çı Həccədə mışrikon və mıstəkbironku nifrəti elan karde fəlsəfəy.

Həzrəte Ayətullah Xamenei əlovə kardeşone: "əzizə hociyon, bo islomiyə umməti iyən Suriyə, İrağ, Fələstin, Əfğanıston,Yəmən, Bəhreyn, Libiya, Pakiston, Keşmir, Myanma və co məntəğəonədə bıə məzlumə mısılmonon dıvo karde çı yodo beməkənən ijən Xıdoku çı Amerkə, co mıstəkbiron və çəvon şərikon dasti bırye tələb kənən.


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*