The message of Imam Khamenei to the world Muslims on 2016 Hajj pilgrimage in Swedish

The message of Imam Khamenei to the world Muslims on 2016 Hajj pilgrimage in Swedish

The message of Imam Khamenei to the world Muslims on 2016 Hajj pilgrimage in Swedish.

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige


Och [vidare] all lovprisande och tacksamhet hör till Gud världarnas Herre, och Guds välsignelser må vara över vår mästare Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A) de renade, samt hans utvalda följeslagare och de som följt dem i godhet ända till domedagen.

Muslimska bröder och systrar över hela den muslimska världen!

Hajj säsongen är för varje muslim en säsong av stolthet och ståtlighet i skapelsens ögon, och en säsong fylld av ljus, underkastelse och ödmjukhet inför Skaparen. Hajj är en plikt som är både himmelsk och världslig, gudomlig och folklig. Å ena sidan befallningen: ”… och ihågkom Gud som ni ihågkommer era fäder eller ett starkare ihågkommande” (den heliga Koranen 2:200) samt ”… och ihågkom Gud i de specifika dagarna” (den heliga Koranen 2:203) och å andra sidan tilltalet: ”… [Masjed al-Haram] vilket VI har låtit vara för alla människor, vare sig de bosatta i den eller de inkommande” (den heliga Koranen 22:25); samtliga belyser de oändliga och omfattande aspekterna av Hajj.

I denna makalösa förpliktelse i vilket tryggheten i tid och rum skänker, likt ett klart tecken och lysande stjärna, ro till människornas hjärtan och avlägsnar pilgrimen från de omringande osäkerhetsfaktorer som maktlystna förtryckare annars påtvingar och ständigt hotat mänskligheten med, får pilgrimen smaka njutningen av säkerhet under en specifik period.

Den Abrahamitiska pilgrimsfärden Hajj som Islam skänkt som gåva till muslimer är manifestationen av ära, andlighet, enighet och ståtlighet. Den visar upp storheten av den islamiska nationen och visar de illvilliga och fiender vår tillit på den oändliga gudomliga kraften samt utmärker avståndstagandet från fördärvets avgrund, låghet och det förtryck som förtryckare och internationella översittare tvingar på det mänskliga samhället. Den islamiska och monoteistiska pilgrimsfärden Hajj är en manifestation av ”… hårda mot icke-troende och barmhärtiga mellan sig” (den heliga Koraenen 48:29). Den är ställningen av avståndstagande från polyteister och sammanslutningen och enigheten mellan troende.


Dessa som sänkt Hajj till en vallfärd-turist resa och dolt sin fiendskap och sitt agg mot det troende och revolutionära iranska folket under rubriken ”göra Hajj till politik”, är ringa och låga djävular som darrar av att egennyttorna av stora Satan, USA, ska riskeras. De saudiska regenterna som i år har blockerat Guds stig och Masjed al-Haram [den heliga helgedomen Ka’ba], och stängt vägen för hederliga och troende iranska pilgrimer till den Älskades Hus, är en skara vanärade villfarna personer som ser sitt bestående på förtryckarmaktens tron i försvarandet av världens tyranner och i pakt med sionismen och USA samt i strävan att uppfylla deras önskemål; och de avstår inte från något svek på denna väg.

Nu har nära ett år passerat sedan de märkvärdiga händelserna i Mina, i samband med vilka flera tusen människor orättmätigt förlorade sina liv på Eid dagen och iklädda ihram, under den brännande solen och med törstiga läppar. Kort innan det hade flera människor som befann sig i dyrkan, bön och tawaf (cirkulation kring Ka’ba) i Masjed al-Haram också fått sätta livet till. De saudiska regenterna har varit tillkortakommande i båda händelser – det är vad alla närvarande, övervakare och analytiker är överens om. Och tron om att händelserna skett avsiktligt har också uttryckts av en del sakkunniga.

Fördröjande och bristfällighet i räddningen av de skadade och halvt livslösa människorna, vars ljuva liv och längtande hjärtan på Eid Adhha dagen medföljdes av bedjande tungor och gudomliga versers klang, är också ett säkerställt och fastställt faktum. De saudiska hårdhjärtade förrövarna låste in de skadade tillsammans med de avlidna i igenstängda containers och istället för att vårda och hjälpa eller åtminstone nå fram med vatten till deras törstiga läppar, föranledde till att de blev martyrer. Flera tusen familjer från olika länder har förlorat sina kära och deras nationer har satts i sorg. Från den Islamiska Republiken har närmare femhundra personer varit bland martyrerna. Dessa familjers hjärtan är ännu sårade och otröstliga och nationen befinner sig ännu i sorg och vrede.

De saudiska regenterna har istället för att be om ursäkt, visa beklagande och lagenligt följa upp och ställa dem direkt ansvariga i denna fruktansvärda händelse inför rätta, med total oförskämdhet och fräckhet, till och med vägrat att en islamiskt internationell sanningssökande kommitté tillsätts. Istället för att stå på den anklagades plats, står dem i anklagarens plats och med illvillighet och nonchalans uppenbarar än mer sin långa fiendskap mot den Islamiska Republiken och varje upphöjd islamisk fana som strider mot förnekelse och tyranni.

Deras propagandabasuner innefattandes allt från politiker vars hållning gentemot sionister och USA är en skam för den islamiska världen, till icke gudfruktiga och haram-ätande ”religiösa” figurer som öppet utfärdar utlåtanden som går emot Boken [Koranen] och sunnah (Profetens(S) leverne och tillvägagångssätt i ord och handling), till mediala springpojkar vilka inte ens professionalitetens moral avhållit från att fabricera lögner och ljuga, försöker lönlöst att rikta anklagelserna mot den Islamiska Republiken i berövandet av de iranska pilgrimerna från att uträtta Hajj i år. Dessa är splittringsbenägna regenter som med organiserande och upprustande av onda takfiri-grupper har trasslat in den islamiska världen i interna krig, död och skadande av oskyldiga och dränkt Jemen, Irak, Syrien, Libyen och en del andra länder i blod. De är Gudförglömmande politiklirare som räckt vänskapens hand till den ockuperade sionistiska regimen och blundat för palestiniernas lidanden och livsreducerande tragedier samt spridit sitt förtryck och sin sveks utbredning ända till Bahrains städer och byar. Dessa religionslösa och morallösa regenter som frambringat den stora katastrofen i Mina och med titeln ”helgedomens tjänare”, slagit sönder heligheten av den säkra gudomliga helgedomen och offrat Gud den Nåderikes gäster på Eid dagen i Mina och före det i Masjed al-Haram, svamlar nu om att Hajj inte ska bli politisk och anklagar andra för stora synder som de själva begått eller förorsakat.

Dessa är den totala personifieringen av Koranens klargörande ord: ”… och [deras kännetecken är att] då han går ifrån [eller får makt] strävar han efter att sprida fördärv på jorden och utplåna det odlade och generationerna; och Gud tycker inte om fördärv. Och då det sägs till honom att frukta Gud drar envisheten [och egocentriciteten] honom till synd; så för honom är helvetet nog – och sannerligen är det den värsta av boning.” (den heliga Koranen 2:205-206).

I år har dem även enligt rapporter, utöver förhindrandet av pilgrimer från iranska och andra nationaliteter, utsatt pilgrimerna från andra länder för gränslösa kontroller med hjälp av spioneriapparater från USA och den sionistiska regimen, och gjort den säkra gudomliga helgedomen osäker för alla. Den islamiska världen, innefattandes muslimska regeringar och nationer måste känna till de saudiska regenterna och inse deras överträdelse, otro, bundenhet och materiella verklighet ordentligt, och inte låta dem komma undan med de brottsligheter som de åstadkommit inom den islamiska världen. På grund av deras förtryckande handlingssätt mot den Nåderikes gäster, måste det tänkas om grundligt i fråga om administrerandet av de båda heliga helgedomarna och i fråga om Hajj. Tillkortakommande i denna plikt kommer att ställa till stora problem för den islamiska nationens framtid.

Muslimska bröder och systrar! I år är platsen av längtande och renhjärtade iranska pilgrimer tom i Hajj ceremonierna men de är med sina hjärtan närvarande och vid sidan av pilgrimerna från hela världen och oroliga för deras välbefinnande, och de ber att det förbannade trädet av tyranner inte ska skada dem det minsta. Minns era iranska bröder och systrar i era böner, dyrkan och åkallelser och be för upphävandet av bekymren i de islamiska samhällena och för att händerna av de högfärdiga, sionisterna och deras underlydande anhang ska kapas från den islamiska nationen.

Jag högtidlighåller minnet av föregående års martyrer i Mina och Masjed al-Haram samt Meckas martyrer år 1987 och ber Gud, den Ärorike den Majestätiske, om förlåtelse, barmhärtighet och ökade rank för samtliga och med salam (fredshälsningar) till hans eminens, Guds stora bevarade Hujja [Imam Mahdi(AJ)] – må mitt liv offras för honom – ber jag om hans storhets accepterade bön för upphöjandet av den islamiska nationen och räddningen av muslimerna från fiendernas splittingsförsök och ondska.

Och med Gud finns framgången och till Honom är vår fullständiga tillit.

Seyyed Ali Khamenei
Sista Thul Qi’da 1437
2 september 2016


1. Ödmjukhet
2. den heliga Koranen surah al-Baqara, en del av vers 200
3. den heliga Koranen surah al-Baqara, en del av vers 203
4. den heliga Koranen surah al-Hajj, en del av vers 25
5. den heliga Koranen surah al-Fath, en del av vers 29
6. Tillbakahålla från Guds stil och från Masjed al-Haram (moské helgedomen i Mecka där Ka'ba är belägen)
7. Fruktansvärd
8. Orsakade och blev anledning till
9. den heliga Koranen surah al-Baqara verser 205 och 206
10. Förhindra och bli hinder för
11. Ovanliga och icke brukliga
12. Guds gäster då de inträder Guds Hus
13. Den fruktansvärda blodiga fredagens tragedi i Mecka är ett annat exemplar av USAs fientlighet som på den 6:e Thul Hijja 1407 e.H. (1987) under Hajj och efter att ceremonin för avståndstagande från polyteism och polyteister, utfördes genom den styrande Saudiska regimen. Utöver respektlösheten och skändandet av den Säkra gudomliga Helgedomens helighet, blev närmare 400 pilgrimer, varav de flesta kvinnor, dödade och martyrer. Detta medan flerfaldigt detta antal blev skadade.


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

سخنرانی امام خامنه‌ای به‌مناسبت روز قدس 1399
#AlQudsPathwayofMartyrs
conference-abu-talib