Full Text;

Second Message of Ayatollah Khamenei to the Western Youth in Azerbaijani

Second Message of Ayatollah Khamenei to the Western Youth in Azerbaijani

Second Message of Ayatollah Khamenei to the Western Youth in Azerbaijani.

Бисмиллаһир Рәһманир Рәһим

Гәрб өлкәләриндә бүтүн ҝәнҹләрә!

Кор терроризмин Франсада кечирдији аҹы һадисәләр мәним сиз ҝәнҹләрлә јенидән мүраҹиәт етмәјимә сәбәб олду. Бу кими һадисәләрин сизләрлә сөһбәтә зәмин јаратмасы мәним үчүн чох үзүҹүдүр. Дүнјанын һарасында олурса олсун, һәр бир инсанын чәкдији изтираб башга инсанлар үчүн дә кәдәрлидир. Өз әзизләринин ҝөзләри өнүндә ҹан верән ушағын ҝөрүнтүсү, аиләсинин сәадәтини јаса бүрүндүјүнү ҝөрән ана, өз һәјат јолдашынын ҹансыз бәдәнини дашымагда олан әр вә ја бир гәдәр сонра өз һәјатынын сон пәрдәсини ҝөрәҹәјини билмәјән тамашачы, инсаны сәмими гәлбдән кәдәрләндирир.Севҝи вә инсанлыгдан нәсибини алмыш һәр кәс бу сәһнәләри ҝөрмәклә тәсирләнир. Бу истәр Франсада, истәрсә Фәләстин, истәрсәдә Ираг вә Суријада баш версин. Гәти олараг јарым милјард мүсәлман ејни дујғуја малик олуб, һадисәләри төрәдәнләрә гаршы нифрәт бәсләјирләр.

Мән әминәм ки, јалныз сиз ҝәнҹләр буҝүнкү мәнфи ҹәһәтләрдән лазыми дәрс чыхарараг ҝәләҹәји ҝөрмәк үчүн јени бир јол тапаҹаг вә гәрбин буҝүнкү мөвгејә ҝәлмәсинә сәбәб олан азғынлыглара мане олаҹагсыныз. Доғрудур, бу ҝүн терроризм бизим вә сизин ортаг дәрдимиздир. Амма ону билмәлисиниз ки, сон һадисәдә јашадығыныз изтирабын, илләрдир Ираг, Јәмән, Сурија вә Әфганыстан халгларынын чәкмәкдә олдуглары изтирабла ики әсас фәрги вар.Биринҹиси одур ки, Ислам дүнјасы даһа чох ҝениш бир мигјасда, даһа бөјүк бир өлчүдә вә чох узун бир замандыр шиддәт вә дәһшәтин гурбаны олур.

Икинҹи мәгам да ондан ибарәтдир ки, тәәссүф ки, бу шиддәт һадисәләри давамлы олараг бир сыра бөјүк ҝүҹләр тәрәфиндән мүхтәлиф методларла вә тәсирли бир шәкилдә дәстәкләнир. Артыг бу ҝүн чох аз адам олар ки, АБШ-ын әл-Гаидә, Талиббан вә диҝәр террор групларынын јарадылмасы, мөһкәмләнмәси вә силаһландырылмасындан хәбәрсиздир. Гәрбин, Ислам дүнјасындакы ојаныш һәрәкатына гаршы зиддијјәтли давранышы, Гәрб сијасәтиндәки зиддијјәтә бариз нүмунәдир.

Бу зиддијәтин бариз нүмунәси Исраили ҝөстәрмәк олар. Фәләстин халгына зүлм етмәклә террорризмин ән пис нүмунәсини нүмајиш етдирирләр.Әҝәр бу ҝүн Авропа халгы бир нечә ҝүнлүјүнә издиһамлы мәкан вә мәркәзләрдән чәкинәрәк евләринә пәнаһ апарырса, Фәләстин халгы илләр боју өз евләриндә сионист Исраил режиминин виран вә гәтлиамларына мәруз галыр. Бу ҝүнкү дүнјамызда сизҹә бундан бөјүк зүлм таныјырсыныз? Ҝүнаһы јалныз тәпәдән дырнаға гәдәр силаһлы бир ордуја етираз етмәк олан бир ханым күчә ортасында ҝүллә јағышына тутулмасы, әҝәр терроризм дејилсә бәс нәдир? Бу варварлыг, вәһшилик ишғалчы бир режимин һәрби гүввә тәрәфиндән апарылдығы үчүн екстремизм адландырылмыр.

Бир өлкәни харабалыға чевириб, шәһәр вә кәндләрини јерлә бир едиб, сонра исә онлардан өзләрини мәзлум олараг гијмәтләндирмәсини истәмәк неҹә мүмкүн ола биләр?Әзиз Ҝәнҹләр!

Мәним хаһишим одур ки, сизләрин бу ҝүн вә ја ҝәләҹәкдә фитнәкарлыға булашмыш зеһнинизи дәјишәсиниз. Дүнја өлкәләринин бөјүк бир һиссәси, фәал вә инкишаф етмәкдә олмасы илә јанашы јүз илләр боју бәшәри ҹәмијјәтләрини лајигинҹә ҝидаландыран өз милли вә јерли мәдәнијјәтләри илә фәхр етмәсидир. Ислам дүнјасы да бу һалдан мүстәсна дејил. Лакин ҝүнүмүздә гәрб дүнјасы мүасир васитәләрдән истифадә едәрәк дүнјанын мәдәни клонлашдырылмасына исрар едир. Мән, гәрб мәдәнијјәтинин диҝәр халглара зорла гәбул етмәк истәнилмәсини, мүстәгил мәдәнијјәтләрин алчалмасыны сәссиз вә бөјүк зәрәрли бир шиддәт олараг ҝөрүрәм.

Бәзән ҝәнҹләр сәһвә јол верәрәк ИШИД террор груплашмасынын сыраларына гатылырлар. Авропада дүнјаја ҝәлән вә о мүһитдә фикри вә руһи бахымдан тәрбијә едилән кәсләр нә үчүн бу кими тәшкилатлара гошулур? Инанмаг олармы ки, инсанлар дөјүш зоналарына бир-ики сәфәрлә бирдән бирә о дәрәҹәдә ифратчы олсунлар ки, өз һәмвәтәнләрини ҝүлләбаран етсинләр? Гәтијјән зоракылыг ашылајан зәһәрли мүһитдә бир өмүр насаз мәдәни гидаланманын тәсирини унутмаг олмаз.Һәр бир һалда ҹәмијјәтин заһири тәбәгәләрини јармаг, дүјүнләри вә нифрәтләри тапмаг вә мәһв етмәк сизин үзәринизә дүшүр.

Дахил олан хәбәрләрә ҝөрә Авропа өлкәләринин бәзисиндә мүәјјән гајдалар тәтбиг едилиб ки, вәтәндашлары мүсәлманлардан ҹасуслуг етмәјә вадар едир. Бу рәфтарлар зүлмдүр вә һамымыз билирик ки, зүлм истәр- истәмәз залымын өзүнә гајыдар.

Гәрб дүнјасы әсрләрдир Мүсәлманлары чох јахшы таныјыр. Һәм гәрблиләрин Ислам торпағында гонаг олдуглары вә ев саһибинин сәрвәтинә ҝөз дикдикләри ҝүн, һәм дә ев саһиби олараг мүсәлманларын әмәјиндән вә фикриндә бәһрәләндикләри ҝүн меһрибанлыг вә дөзүмдән башга бир шеј ҝөрмәдиләр.Буна әсасән мән сиз ҝәнҹләрдән истәјирәм ки, дәгиг гијмәт вермә әсасында вә дәрин дүшүнҹә илә аҹынаҹаглы тәҹрүбәләрдән истифадә едиб Ислам Дүнјасы илә шәрафәтли вә дүзҝүн бир әлагәнин әсасыны гојасыныз. Белә олан һалда чох чәкмәз, ҝөрәрсиниз ки, мөһкәм тәмәлләрин үзәриндә гурулмуш әлагә онун мемарларына етимад вә етибар газандырыр, онлара тәһлүкәсизлик вә асајиш әрмәған едир вә бүтүн аләмә парлаг ҝәләҹәк үмидини сачыр.Сејид Әли Хаменеи

29 нојабр 2015-ҹи ил


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Imam Khamenei's message to pilgrims of Hajj 2019
Hajj News
We are All Zakzaky
conference-abu-talib
No to Deal of Century