Full Text;

Second Message of Ayatollah Khamenei to the Western Youth in Taleshi

Second Message of Ayatollah Khamenei to the Western Youth in Taleshi

Second Message of Ayatollah Khamenei to the Western Youth in Azerbaijani.

Bə həzrət ayətullah uzma Xamenei əsəron hifz və nəşr bıkə dəftərxonə məlumat bırosnə mərkəzi elanon əsosi ğərbiyə məmləkətonədə bə həmmə cıvononru islami inğilabi yolə rəhbəri məktubBismellahi rəhmane rəhim

Ğərbiyə məmləkətonədə bə həmmə cıvonon

Fransədə kuə terarizmi telə hadisə ijən bois be, az de cıvonon qəp bıjənom mıro bə təəssuf bois bedə ki, jıqonə hadisəon sıxan karde şərayeti bino kardə, əmmo həğiğət ıme ki əqər dardinə məsələon çorə barde iyən həmfikrəti kardeyu şərayet bino nıkə ziyan 2 bərobər bəbe har insoniyə əzob dınyo har vırədə ıştən bə norohəti bois bedə ə mənzərə vinde ki, qıləy hırdən ıştə əzizon çəşi vədə con dodə ya qıləy inə ki çəy ailə şoəti əzo bedə. qıləy şuyə ki təciliyə holətədə ıştə həyat həmro cənazə bə i tərəf bardə və ya tamşo kardə kəsoni ki zındə nin çand ləhzə bə diqə ıştə jimoni numayeşi oxonə səhnə bəvinden mənzərəoni nin ki, bə insoni atifə və hisson oşko be bois nıbon.

Har kəs ki məhəbbət və insoniyətiku bəhrəş bardə bu ım səhnəon vindeku norohət bəbe.çı fransədə bıbo çı Fələstin və İrağ və Livan və Suriyədə.

De ğətiyəti 1 milyard nim mısılmon həminə hissışon heste.və ım faciə əncom doə kəsonku norohət və nifrətışon heste.əmmo məsələ ıme ki ımrujnə əzobonku əqər omə rujon çok və əmn kardeyu nıbo, fəğət bənə qıləy tel və befoydə xatirə bəmande.az imonım heste fəğət şımə cıvonon hestin ki, de ımrujnə problemonku dərs qəte bəznen omə rujon soxteyu tojə roon pəydo karde və bə xətoə roon mane bıbən ki ğərbış bə ısətnə nuxtə rosniyəşe.

Im qıləy səhihə məsələy ki ımruj terarizm çəmə və şımə mıştərəkə darde əmmo lozime bıznən ki, tojə hadisədə ə norohəti və iztirab ki, təcrubən kardə ə əzobonədə ki İrağ, Yəmən, Suriyə və Əfğanıstanədə bo dırozə soronro vindəşone 2 qılə əsosə fərğış heste.

Əvvəl ımki islam dınyo qıləy yolə baxşədə və yolə əndozədə və dırozə vaxtonədə dəhşətin və xışmqinə hərəkətonədə dim bə dim bə və 2 minnə məsələ ıme ki de təəssufi ım xışmqinə hərəkəton həmmişə bəzi yolə ğıvvon tərəfiku mıxtəlif roonədə və ciddiyə holətədə mudafiyə bə.

Imruj kamə kəson hestin ki Əlğaidə, Taliban və çəvon notəmizə roədə hərəkət əkon bino karde zumand karde və bəvon silah rosneədə Amerkə roliku xəbəş nıbo.çəvonjıqo koməkon kənoədə təkfiriyə terroriston oşkoə tərəfdaron bə domo mandə siyasiyə hukuməton kənoədə həmmişə ğərbı şərikon cərqədə ğərorışon qətə.və ım qıləy holədəy ki, məntəğədə bə milləti nəzəri əsos ruşinə fikron be rəhmə holətədə təziği jiyədə ğəror qətedən.

Islam dınyoədə de oğoə hərəkəton ğərbı 2 dimə siyasət ğərbion siyasəti ziddiyətədə qıləy oşkoə nımunəy.

Çəvon 2 diməti coqlə dim sionist rejimi devlətiyə terarizmiku mudafiyə kardeədə muşahidə bedə.

Fələstini sıtəm vində millət 60 sorisə veyə vaxte ki terarizmi bevəcə holəton təcrubə kardəy əqər Avropa millət ısət çand ruj ıştə binaonədə pənohışon qətə və bə pur cəmiyətə mərkəzon şedə nin, əmmo qıləy fələstinıjə ailə çandə sorone ki hətta ıştə kə dılədə sionist rejimi odəm əkışt və xərobə bıkə maşinonku əmonədə nin.

Imruj çı curə xışmqinəti bəznemon sioniston tərəfiku işğal bə ərazionədə sionist ənıştə şəhron soxteədə muğayisə karde. ım rejim qıləy şərayetədə ki, heç vaxti ciddiyə holətədə ıştə pur nufuzə şərikon tərəfiku və ya zahirədə mıstəğillə beynəlxalğə orqanon tərəfiku mızəmmət bə ni, ha ruj fələstinıjon kə xərobə və çəvon boğon və di təsərrufati zəminon arəku bardən. qıləy şərayetədə ki, hətta jimoni vəsiləon ya di təsərrufati məhsulun cəm kardeyu bəvon fursət dodə nin və ımon umumən jenon və hırdənon dəhşət vində çəşon vədə təşkil bedə ki, pure de arsi əvon bəştə ailə je kuye və bəzi vaxtonədə əvoni bə işkəncə dəhşətinə mərkəzon ovoştıniye şohid hestin.aya ımrujnə dınyoədə coqlə əzobi ım əndozə və yoliyətiədə bı dırozə zəmanonədə surəğın heste.

Xiyabani miyonədə qıləy jeni de qullə je ım qıno xoto ki desbə dandoni bın de silah zumand bə hərbi tənğidış kardə, əqər ım koon terarizm ni bəs çiçe.

Jıqo vəhşiyə hərəkət çun ki, qıləy işğalqərə devləti hərbiyə ğıvvon tərəfiku ənoum bedə, bəpe radikalə hərəkət bə hisob nıvo

Ya bəlkə ım səhnəon fəğət boçimi xoto ki, 60 sore mutəmadiyə holətədə TV kanalonədə muşahidə bə həni çəmə vicdani təziği jiyədə ğəror dodə ni.

Dəvardə soronədə bə islam dınyo de ləşqəri hucum karde ki, ıştən veyə tələfatış hest bı ğərbı 2 dimə məntiği coqlə nımunəonkoy.de hucumon dim bə dim bə məmləkəton insoniyə ziyanonku kəno ıştə ixtisadi və sənaye binovrəşon həm dastdə do və bə inkişafi tərəf çəvon hərəkət ya ğət be ya zəif və bəzion həm çandə soron bə dumo mandin.

Jıqonə şərayetədə qustaxə vəziyətədə çəvonku tələb bedə ki ıştəni sitəm vində kəsonku bə hison məvən.çokonə bəznemon qıləy məmləkəti viran karde və çəy şəhr və dion xokə karde peşo bəvon bıvotəmon ki, lutfən ıştəni sıtəm vində kəsonku bə hisob məvən.

Bə dəmərəsəti dəvət karde əvəzi və ya faciyəon yoddə bekarde vırədə aya sədağətinə holətədə uzr tələb karde çok ni.

əzubi ki bı soronədə islam dınyo hucum kardə kəson 2 dimətiku vindəşone maddiyə ziyanonku kam ni.

Ey əzizə cıvonon az omidım heste ki şımə ısət və omə rujonədə ım zehni ki 2 dimətiədə çırkin bə əvəz bıkən zehniyət və fikri ki çəy hınə duyəruə hədəfon niyon karde və mıziyə ğərəzon dərostey.bə çımı nəzə 1 minnə mərhələ əmniyyət və oroməti bino kardey ım xışmqinə fikon bə ğaidə noey.ta bə zəman ki ğərbı siyasətonədə 2 dimə meyaron bıbon və ta vaxti ki terarizm çəvon zumandə tərəfdaron nəzədə bə çok və bevəc baxş bıbon və ta bə ruj ki devləton faydon insoni və əxlağiyə faydonku bəpe hison vardə bıbu bəpe xışmqinə hərəkəton rişə pəydo kardeyu covrədə nınəvəmon.

Təəssuf ki ım rişəon mutəmadiyə soronədə və qədə qədə ğərbi mədəniyə siyasəton nığılə vıronədə həm nufuzış kardə və qıləy nam və oromə hucumış bino kardə.

Dınyo xəyli məmləkəton bəştə bumi və milliyə mədəniyyəti fəxr kardedən.

Mədəniyyətoni ki fəxrinə şərayıt və bə inkişafi tərəf hərəkətonədə çand sa sor insoniyə ictimaiyət və çokə bovəonku bəhrəş bardə.islam dınyo həm çı məsələonku bə kəno ni. əmmo ım əsrədə ğərbı dınyo zumandə vəsiləonku bəhrə bardeədə dınyo mədəniyyəti i curə kardey ciddiyə bovəş heste.az de zu bə coqlə milləton ğərbı mədəniyyəti ovoştoniye və mıstəğillə mədəniyyəton qədə hısob varde qıləy orom ya sakitə xışmqinəti zındəm ki ve ziyanış heste.

Yolə mədəniyyəton təhğir karde və bə çəvon ehtırom sohibon be ehtıroməti karde qıləy şərayitədə təşkil bedə ki, nakonə mədəniyyətonro nəzədə qətə bə mədəniyyət heç qıləy şərayetəndə çəy vırədə ğəror qəteyu imkonış ni.məsələn xışmqinə rəftoron və əxlaği fəsotinə rəftoron ki de təəssufi ğərbi mədəniyyəti əsosə baxşonku bəy çəy vırə hətta bino bə vırəndə həm ıştə erjış dastdə doə.ısət sual bımədəy ki əqər əmə qıləy xışmqin fəsotin və məna ğəbul nıkə mədəniyyətımon nıpi, aya qınokarimon.

əqər bə viran bıkə ovəyzi ki hınə məhsulon nomo bə çəmə cıvonon tərəfi omedən mane təşkil bıkəmon, təğsirkarimon.

Az mədəniyə əlağon əhəmmiyt və erji inkar kardə nim ım əlağon ha zəman təbiiyə şərayitədə və bə mədəniyəti ğəbul bıkə ictimaiyəti ehtıromədə bıbo bə inkişaf fəxr və zumandəti bois bəbe və çəy vədə fərğ doə əlağon və ya de zu təşkil bə əlağon na muvəfəğ və bə ziyan bois bedən.

De təəssufi bəpe bıvotəmon ki bəjeə səviyədə bə qrupon bənə İŞİD jıqo daxil bə mədəniyyəton na muvəfəğə əlağon nəticəy.

əqər problem həğiğətən əğidəti əbəyn bəpe istimar əsriku bə nav həm islam dınyoədə jıqo məsələon muşahidə əbəyn qıləy holədə ki tarix ım məsələ təsdiğ kardə ni.

Tarixi oşkoə sənədon ve ruşin nışon dodən ki çokonə istimarı umujən be qıləy radikalə fikrədə əv həm qıləy biyaban ənıştə toyfədə məntəğədə tınd və radikalə hərəkəton donəş kaştə və əqər jıqo nəbəyn çəkonə mumkin əbi dınyo dinon miyonədə həmməy sə əxlaği və insoniyə diniku ki ıştə əsosə təlimatonədə qıləy insoni coni se bənə həmmə insonon kışte zındəy bənə İŞİD qıləy zibil bıno bıbo.

Co tərəfədə bəpe sual bıbo buçi kəsoni ki avropaədə bə dınyo omən və həmonə vırədə fikri iyən ruhiyə inkişafışon kardə bə jıqo qrupon cəzb bedən.aya bəbe bovə karde ki insonon 1 ya 2 qılə səfərədə bə canqiyə məntəğəon bə ikkərə jıqo xışmqin bıbo ki ıştən həm vətənon de qullə bıkışto.

De ğətiyəti İ umr no səlomətə mədəniyyətiku bəhrə barde qıləy nutəmizə vırədə ki bə xışmqinə hərəkəton rost be bois bəy yoddə bekarde nibəbe.bəpe həminə məsələdə qıləy mukəmmələ təhğiğ təşkil bıbo təhlili ki ictimaiyəti oşko və no məlumə notəmizətion pəydo bıkə.

Mumkine nığılə nifrəti ki sənaye və ixtisadi bə inkişaf rəsə soronədə no bərobərətion və ehyanən ğanoni və saxtariyə fərğon ğərbiyə ictimaiyəti bəzi qrupon miyonədə bə kin bois bəy ki bəzi vaxtonədə bənə noxəşəti jıqo oj bedə.

Hər holədə ım şımə hestin ki bəpe ıştə ictimaiyəti zahiriyə baxşon okən, anqılon və kin iyən nifrəton pəydo kən və əvoni arəku bıbən fasiləon bəpe inkişaf doe əvəzi arəku peqətə bıbon. yolə səhv de terroriston tınd təcili və bə ikkərə reaksiyaon hestin ki ısətnə fasiləon və problemon ve kardedən

Har qılə həyəcaniyə hərəkət ki Avropa və amerkədə sakin və mıslmonon ictimaiyət ki çandə milyon fəal və məsuliyət ğəbul bıkə insononku iborəte təziğ tars və iztirabədə və bə və bıkə və nakonə sə ve əvoni çəvon əsosə həxiku məhrum bıkə və ictimaiyəti meydoniku bə kəno bınən ne ım ki problemi həl nibəkan bəlkə fasiləon nığıl və kin və kudurəti həm rost bəben.

Zahiriyə tədbiron ki təciliyə reaksiyaon nəticədəy məxsusən əqər ğanuniyə şikil bıqəto ğərəz ım ki mocud bə fasiləon ve bıkə və tojə problemonro ro okə coqlə nəticəş ni.

Bə rəsə xəbon əsosi bəzi avropaiyə məmləkətonədə ğanunon bino bən ki bə mıslmonon zid şəhrvandon bə cəsusəti karde məcbur kardedə. ım rəftoron zılmin hestin və həmmə zındən ki çı bıpi və çı nıbi zılm oqardəninə xusiyətış heste və mıslmonon jıqo bevəcə rəftoron ləyoğətdə nin.

Ğərbı dınyo çand əsre ki mıslmonon ve çok zındəy həm ə rujədə ki ğərbion islami əraziədə mehmon bin və bə kə soybi sərvət çəşışon dute və həm coqlə rujədə ki kə soyb bin və mıslmonon ko və fikriku bəhrəşon barde, ğəyrəz mehrbanəti və səbr nıvindışone.

Boçimi əsos az şımə cıvononku pidəme ki bə qıləy səhihə zıne əsosi və nığılə nəzəron və de dəhşətinə təcrubəonku bəhrə barde, islam dınyoədə səhih və şərafətmandə əlağon bərğəror kardeyu binovrə təşkil bıkən.

Jıqonə şərayitdə navədə nezə rujonədə bəvindemon ki jıqo binovrə piyədə soxtə bə bina binokardə kəsonro bə yəğin və bovə sayə(soğnə) bəbaxşe və əmniyyət və oroməti hərarəti bəvon hədiyə bədoy.dınyo səhifədə bə ruşinə omə rujon ummid nuraniyəti bəbaxşəy.

Seyyed Əli Xamenei
1394 azərə manq 8


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Imam Khamenei's message to pilgrims of Hajj 2019
Hajj News
We are All Zakzaky
conference-abu-talib
No to Deal of Century