Full Text;

Second Message of Ayatollah Khamenei to the Western Youth in Ashuri

Second Message of Ayatollah Khamenei to the Western Youth in Ashuri

Second Message of Ayatollah Khamenei to the Western Youth in Ashuri.

ܟܬܒܼܐ ܬܪܝܢܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܩܐ ܥܠܝܡܐ̈ ܕܝܘܪܘܦܒܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܘܡܪܚܡܐ

ܩܐ ܟܠܝ ܥܠܝܡܐ ܕܡܥܪܒܼܐ

ܐܢܝ ܩܘܡܝܬܐ ܡܝܪܐ ܕܩܘܘܡܠܗܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܗܘܝܠܗܘܢ ܣܒܒ ܕܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܗܡܙܡܢ ܥܡܘܟܼܘܢ. ܩܐ ܕܝ ܪܒܐ ܡܦܫܡܢܬܐ ܝܠܗ ܕܒܘܬ ܚܕܐ ܗܕܟܐ ܩܘܡܬܐ ܗܡܙܡܢ ܐܝܢܐ ܫܪܪܐ ܐܗܐ ܝܠܗ ܕܐܢ ܩܣܬܐ ܡܝܪܐ ܠܐ ܗܘܝ ܣܒܒ ܡܫܟܻܚܬܐ ܕܚܕ ܐܘܪܚܐ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܘܒܪܝܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܘܙܕܓܐ ܚܕ ܒܬܪܝܢ ܒܕ ܙܝܕܝ.ܥܓܻܙܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܒܟܠ ܚܕ ܕܘܟܐ ܕܕܘܢܝܐ ܢܦܫܢܝܐܬ ܝܠܗ ܡܦܫܡܢܬܐ ܗܝ ܨܘܪܬܐ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܠܡܘܬܐ ܕܚܕ ܨܒܝܐ ܩܡ ܥܝܢܐ ܕܝܡܗ ܗܝ ܝܡܐ ܕܒܫܘܦܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܝܠܗ ܒܬܙܝ ܚܫܐ ܕܨܒܝܘܗ ܘܝܢ ܗܘ ܒܬܪ ܙܘܓܐ ܕܒܪܚܫܐ ܝܠܗ ܒܩܘܪܓܼܘܬܐ ܒܬܪ ܐܣܐ ܠܐܒ ܓܢܗ ܕܒܪܬ ܙܘܓܗ ܘܝܢ ܗܘ ܚܙܝܢܐ ܕܠܐ ܝܠܗ ܝܒܥܕܝܐ ܕܝܠܗ ܚܙܝܢܐ ܕܪܦܦܐ ܐܚܪܝܐ ܡܢ ܚܝܘܬܗ. ܐܢܐ ܠܐ ܝܢܐ ܐܢܝ ܨܠܡܢܝܬܐ ܕܠܐ ܗܘܝ ܣܒܒ ܗܓܻܓܻܬܐ ܕܪܓܼܫܝܬܐ ܢܫܝܐ ܐܢ ܩܘܡܝ ܒܦܪܢܣܐ ܘܝܢ ܒܦܠܣܬܝܢ ܘܝܢ ܥܪܩ ܣܘܪܝܐ ܘܠܒܢܢ. ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܐܡܠܝܪܕ ܦܠܓܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܕܘܢܝܐ ܐܗܐ ܪܓܼܫܬܐ ܐܝܬܠܗܘܢ ܘܥܓܻܘܙܐ ܝܢܐ ܡܢ ܥܒܼܘܕܐ ܕܐܢܐ ܓܕܫܐ. ܐܢܐ ܐܝܬܠܝ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܚܬܘܢ ܥܠܝܡܐ ܐܚܟܻܝ ܟܐ ܡܥܨܝܬܘܢ ܒܫܩܠܬܐ ܕܢܣܝܢܐ ܡܢ ܐܢܐ ܠܐ ܡܢܬܝܬܐ ܗܘܝܠܗܘܟܘܢ ܡܨܥܝܬܐ ܕܬܘܪܨܐ ܕܐܘܪܚܬܐ ܚܕܬܐ ܩܐ ܕܥܬܝܕ ܘܗܘܝܬܘܢ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܗܝ ܕܡܥܪܒܼܐ ܐܘܕܝܘܡ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܕܝܗ.ܬܪܘܨܬܐ ܝܠܗ ܕܐܕܝܘܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܝܠܗ ܕܪܕ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܕܝܢ ܘܕܝܘܟܼܘܢ ܐܝܢܐ ܠܙܡ ܝܠܗ ܗܝ ܐܕܝܘܡ ܐܚܬܘܢ ܒܓܪܫܘܗ ܝܬܘܢ ܪܒܐ ܫܢܐ ܝܠܗ ܕܥܡܐ ܕܝܡܢ ܥܪܩ ܣܘܪܝܐ ܘܐܦܓܼܢܣܬܢ ܪܒܐ ܫܢܐ ܒܘܫ ܚܝܠܢܬܐ ܒܓܪܫܘܗ ܝܢܐ ܘܐܢܐ ܐܝܬܠܗܘܢ ܬܪܝܢ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܐܢܢܩܝܐ. ܗܝ ܩܕܡܝܬܐ ܐܗܐ ܕܕܘܢܝܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܒܚܕ ܓܓܼܠܐ ܒܘܫ ܓܘܪܐ ܘܒܘܫ ܝܪܝܚܐ ܒܙܘܢܐ ܬܦܩܬܐ ܝܠܗ ܒܐܗܐ ܙܕܘܬܐ ܘܗܝ ܬܪܝܢ ܐܗܐ ܕܒܥܠܬܐ ܕܦܫܡܬܐ ܐܢܐ ܟܪܒܐ ܘܦܠܫܐ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬܐ ܓܘܪܐ ܕܕܘܢܝܐ ܘܒܦܨܠܐ ܦܪܝܫܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܣܢܝܕܐ. ܐܕܓܝܘܡ ܒܨܘܪܐ ܦܪܨܘܦܐ ܐܝܬ ܒܕܘܢܝܐ ܕܠܐ ܗܘܝܠܗ ܝܥܕܝܬܐ ܡܢ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܚܠܢܬܐ ܘܡܟܼܟܒܢܬܐ ܕܐܠ ܩܐܥܕܗ ܘܬܠܒܢ ܘܟܘܬܪܐ ܠܐ ܛܒܐ ܕܕܝܗ. ܒܕܦܢܐ ܕܐܗܐ ܣܢܕܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܣܢܕܢܐ ܓܠܝܐ ܘܒܗܪܢܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ ܟܦܘܪܬܐ ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܟܻܡ ܗܦܟܝܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܝܐ ܝܢܐ ܒܨܕܪܐ ܕܪܚܡܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܟܻܡ ܡܘܢܬܝܐ ܕܝܢܐ ܡܢ ܕܡܘܟܪܣܝ ܒܦܢܝܬܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ ܢܝܫܐ ܕܟܪܒܐ ܘܕܚܕܚܬܐ ܘܬܦܩܝܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܕܡܥܪܒܼܐ.ܨܠܡܐ ܐܚܪܝܢܐ ܡܢ ܐܗܐ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܙܝܐ ܒܣܢܕܬܐ ܡܢ ܬܪܘܪܝܣܡ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ. ܦܠܣܬܝܢ ܙܘܕܐ ܡܢ 60 ܫܢܐ ܝܠܗ ܒܢܣܝܢܐ ܕܐܗܐ ܐܕܫܐ ܡܢ ܬܪܘܪܝܣܡ ܐܢ ܐܕܝܘܡ ܝܘܪܘܦܢܝܐ ܟܡܐ ܝܘܡܢܐ ܓܢܗ ܛܫܘܝܘܗ ܝܢܐ ܒܒܝܬܘܬܐ ܚܕ ܒܝܬܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܐܣܪܘܢܐ ܫܢܐ ܝܠܗ ܕܐܘܦ ܒܒܝܬܘܬܐ ܕܓܢܗ ܠܐ ܝܢܐ ܪܚܩܐ ܡܢ ܩܛܠܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ. ܐܕܝܘܡ ܐܢܝ ܬܪܘܪܝܣܡ ܟܐ ܡܨܥܚ ܡܕܒܼܩܚܠܗ ܡܢ ܓܒܐ ܕܟܝܘܝܘܬܐܥܡ ܬܘܪܨܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܒܝܬܘܬܐ ܒܐܦܪܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ؟ ܐܗܐ ܫܘܠܢܐ ܕܠܐܒ ܕܗܘܐ ܢܝܫܐ ܕܡܨܠܝܬܐ ܒܝܕ ܡܚܘܝܕܐ ܡܪܐ ܕܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܘ ܚܝܠܢܐ ܕܓܢܗ ܟܠܝ ܝܘܡܡܚܪܘܘܐ ܝܠܗ ܠܒܝܬܘܬܐ ܘܡܪܓܐ ܕܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܕܠܐ ܕܐܘܦ ܗܘܝܠܗ ܦܪܨܬ ܡܥܪܩܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܕܒܝܬܐ ܘܝܢ ܓܻܥܡܝܬܐ ܕܛܥܘܢܬܐ ܕܡܙܪܥܐ ܕܓܢܗܘܟܠܒ ܐܢܐ ܩܘܘܡܐ ܝܢܐ ܩܡ ܥܝܢܐ ܕܒܟܼܝܐ ܕܨܒܝܐ ܕܐܘܦ ܒܚܙܝܐ ܝܢܐ ܠܡܚܝܬܐ ܕܐܒܗܬܐ ܕܓܢܗ ܘܚܕܟܡܐ ܓܗܐ ܪܦܝܬܐ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪܐ. ܝܐܪܒ ܒܕܘܢܝܐ ܕܐܕܝܘܡ ܚܙܝܐ ܝܬܗܘܢ ܚܕܐ ܟܝܘܝܘܬܐ ܒܘܫ ܓܘܪܬܐ ܡܢ ܐܗܐ ܘܩܐ ܐܗܐ ܡܕܟܼܐ ܝܪܝܚܐ ܙܐ.ܐܣܝܪܬܐ ܒܓܘܠܬܐ ܕܢܩܒܼܐ ܒܦܝܦܠܓܐ ܕܚܕ ܥܠܘܠܐ ܒܝܕ ܚܕ ܦܠܚܐ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܐܢ ܬܪܘܪܝܣܡ ܠܐ ܝܠܗ ܡܘܕܝ ܝܠܗ.ܐܗܐ ܟܝܘܝܘܬܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܚܕ ܫܘܠܛܢܐ ܙܒܛܢܢܐ ܡܘܕܝ ܟܐ ܗܘܝܐ ܩܪܝܐ. ܘܝܢ ܐܢܐ ܨܠܡܐ ܡܣܒܒ ܩܘܪܒܐ ܠ 60 ܫܢܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܚܙܝܐ ܒܦܨܠܐ ܡܪܐ ܕܟܘܬܪܐ ܐܚܝܢܐ ܠܐ ܓܪܟ ܗܘܝ ܗܓܻܓܻܢܐ ܕܪܓܼܫܝܬܐ ܢܫܝܐ.

ܢܫܪܝܬܐ ܐܚܪܝܐ ܥܠ ܡܫܠܡܢܐ ܒܫܢܐ ܐܚܪܝܐ ܕܗܘܝܐ ܝܢܐ ܣܒܒ ܪܒܐ ܡܘܬܢܐ ܚܕ ܛܘܦܣܐ ܐܚܪܝܢܐ ܝܢܐ ܡܢ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܠܐ ܬܪܘܨܬܐ ܕܡܥܪܒܻܐ. ܐܢܝ ܐܬܪܘܬܐ ܕܗܘܝܐ ܝܢܐ ܢܝܫܐ ܕܢܫܪܬܐ ܫܘܒܼܩ ܡܢ ܚܘܙܕܓܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܩܢܘܡܝܐ ܕܕܝܗ ܐܘܦ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܡܘܟܠܝܬܐ ܦܨܥܝܬܐ ܠܩܕܡܐ ܕܕܝܗ ܒܘܬ ܡܢܬܝܬܐ ܘܝܢ ܢܝܚܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܡܢܬܝܬܐܘ ܐܘܦ ܚܕܟܡܐ ܓܗܐ ܒܐܣܪܘܢܐ ܫܢܐ ܕܝܪܐ ܝܢܐ ܠܒܬܪ ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܢܐ ܥܒܪܘܕܘܬܐ ܡܢ ܕܝܗ ܐܘܦ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܛܠܒܬܐ ܕܓܢܗ ܠܐ ܩܪܝܠܗ ܬܚܘܬ ܙܠܘܡܝܐ. ܕܐܟܼܝ ܟܐ ܡܨܚ ܚܕ ܐܬܪܐ ܡܚܪܒܼܚܠܗ ܡܕܝܢܬܐ ܘܡܬܘܬܐ ܕܕܝܗ ܘܗܝܓܐ ܡܢܗ ܛܠܒܚ ܕܐܢ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ ܓܢܘܟܼܘܢ ܠܐ ܩܪܝܡܘܢܠܗ ܬܚܘܬ ܙܠܘܡܝܐ.ܒܫܘܦܐ ܕܟܒܝܕܬܐ ܠܠܐ ܦܪܡܝܬܐ ܘ ܝܢ ܡܢܫܝܬܐ ܕܐܢܐ ܓܕܫܐ ܒܘܫ ܨܦܝ ܠܐ ܝܠܗ ܕܛܠܒܚ ܦܚܠܬܐ ܡܢܗ.

ܥܠܝܡܐ ܡܘܚܒܐ ܐܢܐ ܐܝܬܠܝ ܗܒܼܝ ܕܐܚܬܘܢ ܒܩܐܡ ܘܝܢ ܕܥܬܝܕ ܫܚܠܦܝܬܘܢܠܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܙܝܦܢܬܐ ܗܝ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܘܡܢܘܬܗ ܝܠܗ ܛܫܝܬܐ ܕܢܝܫܐ ܛܒܐ ܘܣܩܠܬܐ ܕܬܚܡܢܝܬܐ ܙܝܦܢܐ. ܐܝܟ ܬܚܡܢܬܐ ܕܕܝ ܪܗܛܐ ܩܕܡܝܐ ܒܒܘܬ ܒܝܪܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘܫܠܝܘܬܐ ܝܠܗ ܬܘܪܨܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܪܝܢܐ ܕܟܪܒܐ ܘܗܠ ܗܘ ܝܘܡܐ ܕܬܚܡܢܝܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܗܠܡ ܗܘܝ ܡܫܠܛܢܐ ܗܠ ܗܘ ܝܘܡܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ ܐܝܟ ܬܚܡܢܬܐ ܕܣܢܕܢܐ ܕܕܝܗ ܗܘܝܐ ܦܘܠܝܬܐ ܠܨܦܝ ܘܚܪܒܐ ܘܗܠ ܗܘ ܝܘܡܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܗܘܐ ܗܟܡܢܐ ܥܡ ܬܚܡܢܝܬܐ ܢܫܝܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢܝܐ ܠܐ ܓܪܟ ܒܢܝܕ ܘܫܪܫܐ ܕܟܪܒܐ ܚܙܚܠܗ ܒܚܕ ܕܘܟܐ ܐܚܪܝܬܐ.ܥܠܬܐ ܕܦܫܡܬܐ ܝܠܗ ܐܢܐ ܒܢܝܬܐ ܒܫܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܥܒܼܝܪܐ ܝܢܐ ܒܥܘܡܩܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܘܡܘܪܝܙܐ ܝܢܐ ܠܚܕ ܢܫܪܬܐ ܡܟܚܬܐ ܘܫܠܝܬܐ. ܪܒܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ ܕܕܘܢܝܐ ܫܬܘܗܘܪܐ ܝܢܐ ܠܡܪܕܘܬܐ ܡܗܠܝܬܐ ܘܐܬܪܝܬܐ ܕܓܢܗܐܢܝ ܡܪܕܘܝܬܐ ܕܥܡܡܢܬܝܬܐ ܘܓܪܘܣܬܐ ܒܡܐܐ ܫܢܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ ܬܪܨܝܢܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܢܫܝܐ ܒܨܦܝܘܬܐ . ܡܪܕܘܬܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܙܐ ܠܐ ܝܠܗ ܪܚܩܐ ܡܢ ܐܗܐ ܫܢܝܙܘܬܐ . ܐܝܢܐܒܕܘܪܐ ܕܩܐܡ ܕܘܢܝܐ ܕܡܥܪܒܐ ܒܩܒܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܡܨܥܝܐ ܡܘܢܬܝܐ ܟܠܝܬܐ ܝܠܗ ܠܚܒܪܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܡܕܡܝܬܐ ܕܐܚܪܝܢܐ ܡܪܕܘܝܬܐ ܥܠ ܓܢܗ. ܐܢܐ ܡܩܒܠܬܐ ܒܚܝܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܥܠ ܡܪܕܘܝܬܐ ܘܡܠܬܐ ܐܚܪܝܢܐ ܘܡܣܠܝܬܐ ܕܕܝܗ ܒܝܥܕܝܘܗ ܝܘܢ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܫܠܝܬܐ ܘܪܒܐ ܡܪܐ ܕܙܝܢܐ.ܡܣܠܝܬܐ ܕܡܪܕܘܝܬܐ ܟܻܡ ܚܝܠܢܐ ܘܡܠܝܐ ܘܕܩܪܬܐ ܥܠ ܣܗܡܐ ܟܻܡ ܩܕܝܫܐ ܘܐܢܢܩܝܐ ܕܕܝܗ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܠܝܬ ܠܗ ܟܻܘ ܚܕ ܚܝܠܐ ܘܫܘܦܪܐ ܕܝܬܒܼܗ ܒܫܘܦܐ ܕܕܝܗ. ܩܐ ܛܘܦܣܐ ܬܪܝܢ ܕܝܠܝܬܐ ܕܟܪܒܐ ܘܚܪܝܒܼܘܬܐ ܐܝܬܝܩܘܢܝܬܐ ܕܒܥܠܬܐ ܕܦܫܡܬܐ ܝܢܐ ܡܢ ܫܘܡܗܐ ܐܨܠܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܡܬ ܩܒܠܢܘܬܐ ܕܓܢܗ ܐܘܦ ܒܗܝ ܕܘܟܐ ܕܝܠܗ ܙܐ ܝܗܒܼܠܬܘܗ ܝܠܗ ܡܢ ܐܝܕܐ. ܒܩܐܡ ܐܗܐ ܒܘܩܪܐ ܐܝܬ ܐܢ ܐܚܢܢ ܠܐ ܡܚܒܚ ܠܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܦܠܫܬܐ ܚܪܒܼܬܐ ܘܪܚܩܢܢܬܐ ܡܢ ܗܘܠܢܝܘܬܐ ܝܐܪܒ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܝܘܚ.؟ ܐܢ ܗܘܚ ܟܠܝܐ ܩܡ ܣܝܠ ܡܚܪܒܼܢܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܒܛܘܡܝܐ ܐܘܡܢܝܐ ܠܓܒܐ ܕܥܠܝܡܐ ܕܓܢܢ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܝܘܚ؟ ܐܢܐ ܠܐ ܝܘܢ ܒܣܪܒܼܐ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܣܦܪܝܐ ܐܗܐ ܝܣܘܪܐ ܐܢ ܗܘܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܝܩܪܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܒܕ ܗܘܐ ܣܒܒ ܡܢܬܝܬܐ. ܘܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܝܣܘܪܐ ܠܐ ܕܒܼܩܢܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܕ ܗܘܝ ܣܒܒ ܙܝܢܐ ܓܘܪܐ. ܥܠܬܐ ܕܦܫܡܬܐ ܝܠܗ ܕܐܡܪܢ ܚܕܟܡܐ ܓܘܕܐ ܟܘܦܐ ܡܐܟ ܕܐܥܫ ܝܢܐ ܦܝܫܐ ܒܪܝܐ ܒܝܕ ܗܕܟܐ ܝܣܘܪܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܘܠܐ ܕܒܼܩܢܐ ܥܡ ܚܕܕܐ. ܐܢ ܟܬܪܐ ܗܘܝܗܘܐ ܐܚܟܻܝ ܥܠ ܬܚܡܢܬܐ ܓܪܟ ܡܢ ܩܡ ܕܘܪܐ ܕܡܫܬܩܠܢܘܬܐ ܙܐ ܐܢܐ ܩܘܡܝܬܐ ܦܝܫܝ ܗܘܐ ܚܙܝܐ ܒܕܘܢܝܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ.ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܕܐܫܛܪܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ ܠܠܐ ܫܪܝܘܬܐ ܕܐܢܐ ܥܕܐ. ܐܫܛܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܒܓܠܝܘܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ ܕܕܐܟܼܝ ܡܙܓܼܬܐ ܕܡܫܬܩܠܢܘܬܐ ܥܡ ܚܕܐ ܬܚܡܢܬܐ ܗܦܟܝܬܐ ܗܝ ܙܐ ܒܚܕ ܩܒܝܠܐ ܥܬܝܩܬܐ ܒܬܚܡܢܬܐ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܙܪܘܥܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܗܦܟܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܘܐܢ ܠܐ ܕܐܟܼܝ ܡܬ ܗܘܝܢܬܐ ܝܗܘܐ ܕܚܕ ܡܢ ܬܘܛܝܬܐ ܟܻܡ ܡܪܐ ܕܥܝܬܝܩܘܢ ܘܢܫܝܬܐ ܒܕܘܢܝܐ ܕ ܒܒܢܝܕ ܕܓܢܗ ܩܛܠܬܐ ܕܚܕ ܢܫܐ ܒܝܥܕܝܘܗ ܝܗܘܐ ܒܪܒܪ ܥܡ ܩܛܠܬܐ ܕܟܠ ܒܪ ܢܫܘܬܐ ܦܠܛܐ ܝܗܘܐ ܡܢ ܓܢܗ ܚܕ ܙܒܠܐ ܡܐܟ ܕܐܥܫ.ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܥܨܝܐ ܝܘܚ ܕܒܩܪܚ ܩܡܘܕܝ ܐܢܝ ܓܢܬܐ ܕܒܝܘܪܘܦ ܒܗܘܝܐ ܝܢܐ ܡܢ ܝܡܗ ܘܬܡܐ ܙܐ ܓܪܘܣܐ ܘܒܓܒܪܐ ܝܢܐܦܝܫܐ ܝܢܐ ܓܪܝܫܐ ܠܓܒܐ ܕܐܢܐ ܓܘܕܐ؟ ܝܐܪܒ ܟܐ ܡܨܚ ܗܡܢܚ ܕܐܢܐ ܦܪܨܘܦܐ ܒܚܕ ܘܝܢ ܬܪܝܢ ܚܙܘܩܝܐ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܡܢܫܠܬܢܐ ܚܕ ܗܕܐ ܗܦܟܝܐ ܝܗܘܝܐ ܝܢܐ ܕܒܩܛܠܐ ܝܢܐ ܠܒܢܐ ܐܬܪܐ ܕܓܢܗ؟ ܕܠܐ ܦܘܫܟܐ ܬܪܨܝܬܐ ܣܦܪܝܬܐ ܠܐ ܬܪܘܨܬܐ ܒܚܕ ܬܝܚܘܒ ܫܚܬܢܬܐ ܘܒܪܝܢܐ ܕܟܪܒܐ ܠܐ ܓܪܟ ܦܝܫܐ ܡܘܢܫܝܬܐ ܘܒܘܬ ܐܗܐ ܥܨܝܐ ܝܘܚ ܝܗܒܼܚ ܚܕ ܦܘܫܩܐ ܟܡܝܠܐ ܚܕ ܦܘܫܩܐ ܕܗܘܐ ܡܫܟܻܚܢܐ ܕܫܚܬܢܘܬܐ ܒܛܫܘܐ ܕܫܘܬܐܦܘܬܐ ܩܘܡܐ ܕܟܪܒܐ ܥܡܘܩܐ ܕܒܫܢܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܒܠܒܐ ܕܚܕ ܛܝܘܦܐ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܟܠ ܟܡܐ ܚܕ ܒܐܗܐ ܦܨܠܐ ܡܪܥܢܐ ܓܢܗ ܡܚܙܘܝܘܗ ܝܠܗ.

ܥܡ ܟܠܝ ܐܢܐ ܐܗܐ ܐܚܬܘܢ ܝܬܘܢ ܕܓܪܟ ܛܥܘܝܬܘܢ ܒܣܗܡܐ ܒܪܝܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܓܢܘܟܼܘܢ ܬܡܙܝܬܘܢ ܠܟܪܒܐ ܘܟܬܪܐ ܡܡܠܝܬܘܢ ܠܦܘܪܫܘܢܝܐ .ܚܠܛܐ ܓܘܪܐ ܒܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܝܠܗ ܥܒܼܘܕܘܬܐ ܡܠܝܙܢܐ ܕܐܘܦ ܒܗܘܝܐ ܝܢܐ ܥܠܬܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕܦܘܪܫܘܢܝܐ ܘܟܠ ܚܕ ܒܪܩܘܠܘܬܐ ܡܠܝܙܢܬܐ ܕ ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܢܦܫܢܝܘܬܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܕܟܢܫܐ ܕܒܡܠܝܘܢܝ ܕܡܫܠܡܢܐ ܒܝܘܪܘܦ ܘܐܡܪܟܐ ܘܗܘܝܐ ܣܒܒ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܕܫܕܫܢܬܐ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܗ ܘܡܬܒܪܢܬܐ ܡܪܙܐ ܕܕܝܗ ܡܢ ܚܩܠܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܠܐ ܐܚܟܻܝ ܠܐ ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܫܪܢܬܐ ܕܟܬܪܐ ܩܘܡܐ ܕܒܕ ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܙܝܕܬܐ ܕܥܘܡܩܐ ܕܦܘܪܫܘܢܝܐ. ܥܒܼܘܕܘܬܐ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܐܢ ܐܘܦ ܫܩܠܝ ܥܠ ܓܢܗ ܠܒܼܫܬܐ ܕܩܢܘܢܐ- ܫܘܩ ܡܢ ܐܗܐ ܕܒܕ ܗܘܝ ܣܒܒ ܒܘܚܪܢܐ ܒܘܫ ܓܘܪܐ ܒܕܥܬܝܕ ܟܻܘ ܚܕ ܦܠܛܐ ܐܚܪܝܢܐ ܠܐ ܗܘܝܠܗܘܢ. ܥܠ ܒܢܝܕ ܛܒܐ ܒܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܚܕܟܡܐ ܩܢܘܢܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܐܣܝܪܐ ܕܥܡܪܢܐ ܒܗܘܕܐ ܝܢܐ ܥܨܝܐ ܕܓܻܣܘܣܘܬܐ ܡܢ ܚܕܕܐ ܘܡܫܠܡܢܐ ܐܗܐ ܪܦܬܪܘܬܐ ܡܠܝܬܐ ܝܠܗ ܡܢ ܙܠܘܡܝܐ ܘܟܠܢ ܒܝܥܕܝܐ ܝܘܚ ܕܙܠܘܡܝܐ ܝܠܗ ܕܝܪܢܐ ܘܡܢ ܓܒܐ ܐܚܝܢܐ ܙܐ ܡܫܠܡܢܐ ܠܐ ܝܢܐ ܚܫܝܚܐ ܕܐܗܐ ܦܨܠܐ ܕܪܦܬܪܘܬܐ ܠܐ ܛܒܐ.ܕܘܢܝܐ ܒܡܥܪܒܼܐ ܪܒܐ ܫܢܐ ܝܠܗ ܕܒܝܥܕܝܐ ܝܠܗ ܩܐ ܡܫܠܡܢܐ ܐܘܦ ܗܘ ܙܘܢܐ ܕܡܥܪܒܼܝܐ ܒܐܦܪܢܐ ܕܕܝܢ ܝܗܘܐ ܐܪܚܐ ܘܥܝܢܗ ܬܝܟܠܗܘܢ ܥܐ ܕܘܠܬܐ ܕܡܪܐ ܕܒܝܬܐ ܘܐܘܦ ܒܐܢܝ ܫܢܐ ܕܡܥܪܒܼܝܐ ܩܘܒܠܗܘܢ ܐܝܟ ܐܪܚܐ ܩܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܐܬܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܘܩܘܒܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܦܠܚܢܐ ܘܗܘܢܐ ܕܕܝܗ ܒܘܫܝܘܘܐ ܕܥܕܢܬܐ ܠܐ ܚܙܝܠܗܘܢ ܡܢܗ ܫܘܩ ܡܢ ܚܘܒܐ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܟܻܘ ܚܕ ܡܢܕܝ ܐܚܪܝܢܐ.ܒܣ ܡܢܘܟܼܘܢ ܥܠܝܡܐ ܒܛܠܒܐ ܝܘܢ ܕܥܠ ܒܢܝܕ ܚܕ ܦܪܡܝܬܐ ܬܪܘܨܬܐ ܘܒܦܟܪܬܐ ܥܡܘܩܬܐ ܘܒܫܩܠܬܐ ܕܢܣܝܢܐ ܡܢ ܩܘܡܝܬܐ ܚܫܢܐܡܬܒܼܝܬܘܢ ܠܒܢܝܕ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܬܪܘܨܬܐ ܥܡ ܕܘܢܝܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܘ ܐܢ ܗܕܟܼܐ ܗܘܝܐ ܒܚܕ ܕܥܬܝܕ ܠܐ ܪܠܐ ܪܚܩܐ ܒܕ ܚܙܝܬܘܢ ܠܗܝ ܒܢܝܕ ܕܡܘܬܒܼܘܗ ܝܬܘܢ ܥܠ ܫܪܫܐ ܡܩܘܝܢܐ. ܛܠܢܝܬܐ ܕܚܬܪܓܻܡܘܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܢܝܢܐ ܕܕܝܗ ܘܫܚܘܢܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘܫܠܝܘܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܕܫܢܐ ܩܐ ܕܝܗ ܘܙܗܪܝܪܐ ܕܗܒܼܝ ܒܕ ܒܗܪܢ ܠܟܠܝ ܒܪܝܬܐ.ܣܝܕ ܥܠܝ ܚܡܢܥܝ

ܝܪܚܐ ܕܐܙܪ 8 -1994


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

عزای حسینی در عالم
Imam Khamenei demands immediate end to domestic wars in Islamic countries in his Hajj 2018 message
We are All Zakzaky